Kategorija – Naujienos

Informacija tikintiesiems dėl sielovados karantino sąlygomis

Informacija tikintiesiems dėl sielovados karantino sąlygomis

Mieli tikintieji, norime pateikti kelias praktines gaires apie sielovadą karantino sąlygomis.

Gyvenimas tęsiasi, pateikdamas naujus iššūkius, tačiau taip pat – ir naujas galimybes. Kiekvienoje situacijoje stengiamės tikėjimu atpažinti Dievo artumą ir dalyvauti Jo gailestingojoje meilėje. Ieškodami iškylančių klausimų sprendimo, išlaikykime pasitikėjimą Dievu ir pagarbą bei veiklią meilę vieni kitiems. Būkime degančiu žiburiu, kuris šviečia visiems (plg. Mt 5, 15).

1. „Kur avys, ten ganytojai“
Šiuo sudėtingu metu kunigo tarnystė įgauna kitas formas. Dėl karantino nėra bendrų susibūrimų pamaldoms, parapijiečiai, šeimos nelankomi jų namuose. Tačiau kunigas turi galimybę palaikyti parapijiečius:
– pasilikdamas savo tarnystės vietoje,
– kasdien melsdamasis už parapijiečius šv. Mišių aukoje, Valandų liturgijoje,
– numatytu laiku budėdamas raštinėje ar bažnyčioje, kad patarnautų pavieniams svarbiu reikalu besikreipiantiems žmonėms (dėl išpažinties, dvasinės pagalbos, šv. Mišių užsakymo ir t. t.),
– būdamas pasiekiamas prireikus pasikalbėti viešai paskelbtu telefono numeriu ar kitomis komunikacijos priemonėmis.

2. Krikštas
Kūdikiui esant mirties pavojuje, Krikštas yra teikiamas neatidėliojant (kan. 867 §2).
Šiuo metu kūdikis krikštijamas, dalyvaujant tik tėvams ir krikštatėviams. Apsvarstytina galimybė Krikšto šventimą atidėti iki laiko, kai bus atšauktas karantinas.

3. Eucharistija
Aukojamos šv. Mišios visomis užsakytomis ir toliau užsakomomis intencijomis.
Atšaukus viešas pamaldas, šv. Mišios aukojamos be žmonių. Tikintieji tą dieną yra kviečiami savo intencija melstis namuose, jungiantis į šv. Mišių auką televizijos, radijo, interneto transliacijos dėka, ir priimant dvasinę komuniją.
Bažnyčios šiuo metu yra atidarytos tik privačiai, neorganizuotai pavienių tikinčiųjų maldai. Bažnyčioje nerengiamos bendros pamaldos: nekalbamas Rožinis, Gailestingumo vainikėlis, litanijos, neinamas Kryžiaus Kelias ar Kalnai.

4. Atgailos sakramentas
Bendros Atgailos pamaldos neorganizuojamos. Kunigai yra pasirengę išklausyti pavienių to prašančių tikinčiųjų išpažinčių.
Kai nėra galimybės atlikti sakramentinę išpažintį, labai rekomenduojama vadinamoji dvasinė išpažintis: ją sudaro tobulas gailestis dėl nuodėmių ir pasiryžimas atlikti sakramentinę išpažintį. Tobulas gailestis yra tada, kai gailimasi ne iš Dievo baimės, bet iš Dievo meilės. Tobulas gailestis naikina nuodėmes, tačiau lieka pareiga vėliau jas išpažinti sakramentinėje išpažintyje, kai tik tai bus įmanoma.

5. Ligonių lankymas
Galima kviesti kunigą pas ligonius, kurie dėl savo būklės pageidauja neatidėliojant priimti Ligonių patepimą ir kitus sakramentus, nors įprastas ligonių lankymas laikinai nutraukiamas.
Patarnaujant ligoniams, naudojamasi būtinomis apsaugos priemonėmis, laikomasi ligoninėse nustatytos tvarkos.
Pasirūpinti vienišais, sergančiais giminaičiais ar kaimynais, kad jie neliktų be maisto, pagalbos ar paprasto žmogiško bendravimo, kad ir telefonu – tai labai svarbus artimo meilės darbas.

6. Laidotuvės
Laidotuvių šv. Mišios už mirusįjį taip pat aukojamos, nedalyvaujant žmonėms, o apeigos atliekamos tik kapinėse. Raskime naujų būdų malda ir užuojauta pasiekti ir palaikyti artimuosius.

7. Santuokos
Jau suplanuotas santuokas siūlytina nukelti vėlesniam laikui. Priešingu atveju jos laiminamos dalyvaujant tik sužadėtiniams ir dviem liudytojams.

8. Maldos tiltas
Raginame pagal galimybes kasdien 20 valandą, skambant bažnyčių varpams, prašyti šv. Juozapo užtarimo, kalbant maldą „Į tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami“. Tai mūsų visų solidari malda šiuo sudėtingu laiku. Kviečiame ir kita asmenine ar šeimos malda palaikyti ligonius, gydytojus, slaugytojus ir visus, kuriems šis metas yra ypač sunkus.

Į TAVE, PALAIMINTASIS JUOZAPAI, kreipiamės vargų spaudžiami.
Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos,
    su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum.
Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja,
    ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų,
    maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju,
    ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu.
Rūpestingasis šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones.
Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų.
Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir,
    kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio jo gyvybei pavojaus,
    taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių,
    o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami Tavo pavyzdžio ir pagalbos,
    galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę.
Amen.

Lietuvos vyskupai

Lietuvos vyskupai: paskelbus karantiną, nebevyks jokios viešos pamaldos

Lietuvos vyskupai: paskelbus karantiną, nebevyks jokios viešos pamaldos

Tikinčiųjų dvasinis gėris – aukščiausias Bažnyčios rūpestis. Lygiai taip pat Bažnyčiai rūpi ir tikinčiųjų saugumas ir sveikata. Dėl šios priežasties Lietuvos vyskupai, atsižvelgdami į Lietuvos Vyriausybės sprendimą skelbti karantiną visoje šalyje nutarė, kad nuo kovo 16 d. 0 val. iki tol, kol galios Vyriausybės paskelbtas karantinas, nebevyks jokios viešos pamaldos. Vyskupai dar kartą ragina tikinčiuosius neiti į bažnyčias, bet stebėti kunigo aukojamas šv. Mišias per TV, internetą, klausytis radijo transliacijų. Apsaugokime save ir kitus, ypač pagyvenusio amžiaus žmones! Stebėdami kunigo aukojamas šv. Misias per TV ir melsdamiesi namuose, galite priimti dvasinę šv. Komuniją ir vienytis maldoje.

Bažnyčios lieka atviros privačiai maldai bei būtiniausiems asmeniniams tikinčiųjų patarnavimams.  Laidotuvės, krikštai ar kiti sakramentai bus teikiami dalyvaujant tik artimiausiems šeimos nariams.

Drauge raginame dar daugiau atsidėti privačiai maldai namuose: skaityti šv. Raštą, prisimindami Jėzaus Kančią mintimis eiti Kryžiaus kelią, daugiau laiko skirti bendrai maldai šeimoje. Internetinės komunikacijos būdu šeimos ir pavieniai asmenys gali jungtis į maldos grupes ar švęsti Dievo Žodžio pamaldas. Išnaudokime šį laiką, kuomet negalime būti kartu fiziškai, maldai už sergančius ir kenčiančius – tai padės mums labiau vienytis su Jėzumi Gavėnios kelyje.

Viešpats ir šiuo išbandymų metu dovanoja mums ne vieną galimybę Jį atrasti iš naujo. Telydi kiekvieną iš mūsų tikėjimo kupina viltis! Teužtaria mus švč. Mergelė Marija – Ligonių Globėja ir Krikščionių Pagalba!

                                                                           Lietuvos vyskupai

https://lvk.lcn.lt/naujienos/,395?fbclid=IwAR2KHQbaxnGlUz5fWfINyTSVZz_4cMwgfajUtlMNH6zjp1fmM7EpQGme3Mk

http://www.vilnensis.lt/sv-misiu-transliacijos-per-televizija-radija-internetu/

Parapijiečių lankymas

Parapijiečių lankymas

Nuo lapkričio mėnesio vyksta parapijiečių lankymas. Kunigai laimina namus ir šeimas, bendrauja, diskutuoja, teikia Ligonių patepimo sakramentą ir t. t. Jeigu yra pageidaujančių, kad aplankytų kunigai, drąsiai skambinkite.

Norint tinkamai suprasti parapijiečių lankymo tikslą, verta kreipti dėmesį į Jėzaus Kristaus pavyzdį. Jis aplankė ne tik jam gerai pažįstamų asmenų, pvz., bičiulio Lozoriaus (Jn 12, 1–8), bet ir sukčių bei nusidėjėlių, pvz., muitininko Zachiejaus (Lk 19, 1–10), namus. Kitų akimis tai papiktinimas, o Jėzaus akimis – dar vienas laimėtas žmogus. Žvelgiant į Kristaus pavyzdį, verta lankyti visus žmones, net ir tuos, kurie yra klystkeliuose. Dvasininkai apsilankydami jų aplinkoje atneša jiems Dievo meilę, tėviškai kviesdami kartu su Kristumi kardinaliai keisti savo gyvenimo būdą ir jungtis į Bažnyčios bendruomenę, kurioje tikinčiųjų rūpesčiu ir pagalba Dievui veikiant žmonės atpažįsta tikėjime tikrąjį bendruomeninį gyvenimo džiaugsmą. Bažnyčia vis daugiau dėmesio skiria pasauliečiams, nes jie turi aktyviai didinti pasaulio šventumą ir padėti žmonėms. Apmąstant ir įsidėmint, ką mums duoda kalėdojimas ir kuo jis yra Bažnyčiai, tarp daugumos pozityvių ganytojiško vizito pusių verta paminėti šias: šeimų ir asmenų palaiminimas, namų, butų šventinimas bei bendra kunigo ir šeimos malda; puiki proga tiesiogiai pabendrauti su šeimomis, pažinti jų gyvenimą, problemas, džiaugsmus ir liūdesius, taip pat rutulioti tikėjimo temas ir vesti šeimas tikėjimo ir doros keliu; susitikimas su vaikais tėvų akivaizdoje ar atskirai – puiki proga aptarti reikalus, susijusius su pasirengimu sakramentams, katechezių ir parapinių grupelių bei tikybos pamokų lankymu, katalikišku elgesiu t. t.; galimybė išsiaiškinti materialinę ir moralinę šeimos padėtį, o prireikus padėti; galimybė stiprinti parapinę bendruomenę per bendravimą ir bendrystės puoselėjimą tarp klebono ir parapijiečių; galimybė susidaryti realų parapijos vaizdą, tinkamai įvertinti religinę ir moralinę padėtį; proga atgaivinti šeimos religinį gyvenimą kviečiant į sekmadienines šv. Mišias, parapines grupes bei renginius; vienintelė galimybė pabendrauti su apsileidusiais ir abejingais parapijiečiais, padėti atvykusiems parapijiečiams įsitraukti į parapijos gyvenimą; proga užpildyti parapijos kartoteką bei priimti laisvas aukas, skirtas lankančiam kunigui bei parapijos reikmėms. (Bažnyčios žinios 2011m. Nr. 16, Nr. 17)

Katechumenai

Katechumenai

Pirmąjį Gavėnios sekmadienį trys suaugę katechumenai, kurie ruošiasi priimti Krikšto sakramentą, lydimi globėjų vyko į Panevėžio Kristaus Karaliaus katedrą. Juos pasitiko vyskupas Linas ir būrys kunigų, taip pat atvyko katechumenai iš kitų mūsų vyskupijos dekanatų. Iškilmingų Šv. Mišių metu, kurias koncelebravo Vyskupas,  besiruošiantieji krikštytis pasirašė į Vyskupijos knygą ir su džiaugsmu bei tvirtu pasiryžimu lauks Velyknakčio, kad galėtų priimti Krikštą. Iš Vyskupo gavę dovanų po Naująjį Testamentą įsipareigojo kas dieną jį skaityti.

Daiva Kuprionienė

STOVYKLA

STOVYKLA

Vasario mėnesį moksleivių atostogų metu Anykščių Šv. Mato parapijoje vyko vaikų ir jaunimo stovykla „Pažink save per tikėjimą“. Į stovyklą susirinko parapijos ketvirtokai, besiruošiantys Atgailos ir Pirmosios Komunijos sakramentams bei Jono Biliūno gimnazijos savanorės, talkinusios mokytojoms visos stovyklos metu. Puikiai kartu praleistas laikas suteikė daug džiugių emocijų, paskatino žaisti, bendrauti, diskutuoti, melstis. Sukūrėme stovyklos taisykles be žodelio „ne“, sužaidėme protmūšį apie mūsų parapiją. Dalyvavome žygyje, kurio metu kalbėjom rožinį. Prieš valgį giedojome giesmeles ir dalinomės atsineštais skanumynais. Vakare ėjome į šv. Mišias, buvome atidūs ir pasimokėme kaip reikia prie klausyklos atlikti išpažintį. Vakaras buvo pilnas įdomiausių žaidimų ir veiklų, kurias pravedė savanorės. Žiūrėjome filmą ir aišku, … bandėme miegoti… Kitos dienos rytas neprailgo, nes gera buvo jį leisti kartu. Atsisveikinome iki kitos stovyklos.

Daiva Kuprionienė

Susitikimas su kun. Algiu Vaickūnu

Susitikimas su kun. Algiu Vaickūnu

Vasario 19 d. mūsų parapijoje lankėsi kun. Algis Vaickūnas. Jis atlieka tarnystę Vilniaus Šv. Teresės parapijoje ir Dievo Gailestingumo Šventovėje. Dėkojame kun. Algiui Vaickūnui atvykusiam į Anykščių parapiją, pasidalinusiam prasmingomis mintimis apie Adoraciją ir aukojusiam Šv. Mišias!!!

Šv. Mišios šeimoms

Šv. Mišios šeimoms

Būti vienam-tai būti vienišam, o būti kartu- tai padėti, pamatyti kito skausmą ir džiaugsmą, kartu tai išgyventi, augti per Dievą. 

Geriau būti kartu, visada ieškoti kito, traukti jį savo pavyzdžiu ir meile, kad bendruomenė plėstūsi ir nebūtume vieniši. 

Prašykime Viešpaties, kad taptume vienas kitam druska ir šviesa, leidžiančia patirti gyvenimo pilnatvę. Šviesa, kurią atiduodame ir išdalijame, kad, gyvendami vienas su kitu, atpažintume tarp mūsų gyvenantį Dievą.

Šeimų bendruomenė kviečia visus jaukiai bendrystei kiekvieno mėnesio antram sekmadienio rytui 11 val. Mišioms. 

Nuotraukos 02. 09 šeimų Mišių.

Živilė Rupšienė

dav
dav
dav
Šv. Mišios šeimoms

Šv. Mišios šeimoms

Popiežius Pranciškus apaštališkajame laiške „Amoris Laetitia“ rašė: „Nė viena tobulai susiformavusi šeima nenukrenta iš dangaus; šeimoms reikia nuolat augti ir brandinti gebėjimą mylėti. …Nepraraskime drąsos dėl savo trūkumų ir nesustokime ieškoti tos meilės ir bendrystės pilnatvės, kurią Dievas mums suteikia.“

Kaip ir kiekvieno mėnesio antrąjį sekmadienį, kviečiame į 11 val. Šv. Mišias susirinkti su savo šeimomis – vaikais, tėvais, seneliais, krikšto vaikais ir t.t. Semkimės Kristaus šviesos, kad būtume į Jį panašūs ir liudytume Jo meilę savo šeimose ir visur, kur esame!

Nuotraukos iš 2020 m. sausio mėnesio šv. Mišių su šeimomis.

Dievo Žodžio sekmadienis

Dievo Žodžio sekmadienis

Šiemet minimos šv. Jeronimo, Bažnyčios mokytojo, mirties 1600 metinės. Popiežius šios jubiliejinės sukakties proga paskelbė liturginę naujovę: Jis įrašė Trečiąjį eilinį sekmadienį į liturginį kalendorių kaip Dievo Žodžio sekmadienį. Pasak Pranciškaus, tokiu būdu bus galima „naujai išgyventi Prisikėlusio Viešpaties gestą, kuriuo jis ir mums atveria savo Žodžio lobyną, kad pasaulyje būtume to neišsemiamo turto skelbėjai“. Šiemet Dievo Žodžio sekmadienis minimas pirmąjį kartą. (Vatican News)

Sekmadienį, sausio 26 d. Dievo Žodžio sekmadienį šventėme Anykščių Šv. apašt. evang. Mato bažnyčioje. Po 11 val. Šv. Mišių parapijiečiai skaitė visą Evangeliją pagal Luką. Tuo metu vyko Švč. Sakramento adoracija. Dėkojame visiems dalyvavusiems ir skaičiusiems Evangeliją.

Anykščių parapijos bendruomenių susitikimas

Anykščių parapijos bendruomenių susitikimas

Šeštadienį, sausio 25 dieną, Anykščių parapijos namuose įvyko ilgai lauktas ir tyliai mintyse brandintas bendruomenių narių ir veikliųjų grupelių susirinkimas. Jame dalyvavęs klebonas kun. Petras Baniulis džiaugėsi bendruomenių susirinkimo iniciatyva, kuri, pasak jo, buvo įgyvendinta pirmą kartą Anykščiuose jo klebonavimo metu.

Susitikimo metu buvo pristatyti 2019 m. bendruomenėse nuveikti darbai, įvykę renginiai, susitikimai, iškelti tikslai atėjusiems metams bei pasidalinta ateities svajonėmis. Susirinkime dalyvavo Krikščioniško gyvenimo bendruomenės, Marijos legiono, Gyvojo rožinio nariai, Šeimos centro ir Išklausimo tarnystės savanoriai, „Salve cantus“ choristai, Šeimų bendruomenės, Anykščių socialinės gerovės centro ir Carito nariai. Apie 30 bendruomenių atstovų besibaigiant susitikimui džiaugėsi galimybe vieni kitus pažinti ir sužinoti, kokie yra grupelių džiaugsmai ir išbandymai. Tikiu, kad ne vienam iš mūsų širdy kilo noras „priglausti“ vieną Marijos rožinio paslaptį ar pasidalinti savo idėjomis ir rankų pagalba organizuojant Gavėnios rekolekcijas. Juk kartu galime dar daugiau, ir, kaip dalinosi susitikimo organizatorė Vaida, „būtų gaila neišnaudoti tos patirties ir entuziazmo, kurį, matau, turite“. Vikaras kun. Raimundas Zimka pabrėžė tokių susitikimų svarbą, nes bendruomenėms tai gali padėti labiau sinchronizuoti tarpusavy savo veiksmus ir įgyvendinti savo iniciatyvas, pasitelkus bendraminčių pagalbą.

Įvykęs susitikimas paliudijo parapijiečių užsidegimą nešti Kristaus gerąją naujieną į visus kampelius Anykščių krašte. Tad su dar didesniu entuziazmu dirbsime ir toliau, įgyvendinsime savo pristatytus tikslus, ir vėl visi susibėgsime kitais metais.

Iki kitų susitikimų ir ačiū jums, kad esate!

Justė ir Stanislav Lotyš