Kategorija – Naujienos

Palaimintasis Teofilius Matulionis mūsų parapijoje

Palaimintasis Teofilius Matulionis mūsų parapijoje

Su džiaugsmu šventėme šv. Mišias kartu su mūsų Vyskupu Linu lapkričio 30d. Juk neeilinis įvykis mūsuose – atkeliavo palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio relikvijos: iškilaus ir kartu be galo paprasto, giliai tikinčio, daug iškentėjusio žmogaus, kilusio nuo mūsų krašto. Šv. Mišių metu Vyskupas labai jautriai papasakojo apie palaimintojo Teofiliaus Matulionio tikėjimo kelionę, jo tvirtybę išbandymuose, jo kankinystę. Visą savaitę relikvijos buvo lankomos tikinčiųjų: mūsų bažnyčia buvo atvira nuo ryto iki vakaro. Buvo meldžiamasi, giedama, adoruojama. Gausiai lankomos relikvijos ne vieną parapijietį paskatino susimąstyti apie svarbiausius dalykus čia ir dabar ir apie tai, kas mūsų laukia amžinybėje. Mokiniams buvo labai įtaigu stendai, kuriuose pristatytas visas palaimintojo Teofiliaus Matulionio gyvenimas. Jie stebėjosi arkivyskupo dvasios tvirtybe net baisiuose kankinimuose. Kilo egzistenciniai klausimai – kiek iš tiesų žmogui reikia? … Pagarbi tyli malda prie arkivyskupo relikvijų atvedė ir suaugusiųjų katechumenus. Tikrai – šią savaitę mūsų bažnyčia tapo dar didingesnė; trokšta širdis, kad palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio užtariami, taptume Gyva Bažnyčia.

Daiva Kuprionienė

Giesmių šventė

Giesmių šventė

Lapkričio 22 dieną yra minima šv. Cecilija – bažnytinės muzikos, vargonininkų, instrumentų gamintojų, dainininkų, muzikantų ir poetų globėja. Šia proga mūsų rajono moksleiviai su mokytojomis susirinko į jau tradicija tapusį gražų renginį, kurį pavadinome Giesmių švente. Atvyko Debeikių pagrindinės mokyklos ir Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos moksleiviai su mokytojomis, taip pat visų trijų mūsų miesto mokyklų atstovai. Visi susitikome Anykščių šv. Mato bažnyčioje, kur renginį pradėjome šiek tiek netradiciškai – Švč. Sakramento adoracija. Vikaras Raimundas kartu su mumis budėjo maldoje, jungėsi giesmėje. Mūsų gimnazistės skaitė prašymus, maldavimus, dėkojimus, o moksleiviai ir mokytojos giedojo kartu su Adomo tėveliais. Buvo jautru, dvasinga ir tikra. Buvom kartu. Nes tikrai verta pažinti ir pasirinkti įvairias dvasinio gyvenimo formas, kad nepavargtume dalintis gerumu. Po adoracijos mūsų gimnazijos savanorių rūpesčiu vaišinomės gardėsiais, arbata, jaukiai bendravome. Ir visi nuoširdžiai džiaugiamės, kad bendromis pastangomis galima sukurti gražią prasmingą šventę, kuri tampa tradicija. Kitais metais sutarėme minėti šv. Ceciliją Raguvėlėje.

Daiva Kuprionienė

Pal. Teofiliaus Matulionio relikvijų išlydėjimas

Pal. Teofiliaus Matulionio relikvijų išlydėjimas

Gruodžio 7 d. 16 val. Išlydėjome palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijas. Relikvijų pasiimti atvažiavo Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos kun. dr. Simas Maksvytis su parapijiečiais. Pal. Teofiliaus Matulionio kanonizacijos bylos postulatorius kun. Marius Talutis pravedė maldą prieš paimant pal. Teofiliaus relikvijas ir lydėjo relikvijas į Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapiją.

Pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos Anykščiuose

Pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos Anykščiuose

Gruodžio 6 d. 18 val. prie palaimintojo Teofiliaus relikvijų Šv. Mišias aukojo Troškūnų Švč. Trejybės parapijos kun. Aurelijus Simonaitis, Anykščių parapijos kleb. dek. kan. Petras Baniulis ir  Anykščių parapijos vik. kun. Raimundas Zimka. Kun. Aurelijus pasakė pamokslą pabrėždamas artimo meilės svarbą.

Nuotraukos Laimos Žiukelienės

Pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos Anykščiuose

Pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos Anykščiuose

Gruodžio 5 d. 18 val. atvyko aplankyti palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijų daug Viešintų ir Andrioniškio parapijų parapijiečių kartu su klebonu Mindaugu Šakiniu ir vargonininku.  Šv. Mišias aukojo Viešintų, Andrioniškio ir Inkūnų parapijų kleb. mgr. Mindaugas Šakinis, Anykščių parapijos kleb. dek. kan. Petras Baniulis ir Anykščių parapijos vik. kun. Raimundas Zimka. Kun. Mindaugas pamoksle atskleidė palaimintojo Teofiliaus šventumą kaip pavyzdį kiekvienam.

Nuotraukos Laimos Ž. ir R. Z.

Pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos Anykščiuose

Pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos Anykščiuose

Gruodžio 4 d. 18 val. su gausiu būriu parapijiečių ir choru pasimelsti prie palaimintojo Teofiliaus atvyko Alantos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos kleb. mgr. Audrius Vogulis. Šv. Mišias aukojo Alantos kleb. mgr. Audrius Vogulis, Anykščių parapijos kleb. dek. kan. Petras Baniulis ir  Anykščių parapijos vik. kun. Raimundas Zimka. Kun. Audrius pasakė pamokslą apmąstydamas apie palaimintojo Teofiliaus įtaką mums kiekvienam. Gausus Alantos parapijos choras vadovaujamas vargonininko  Deivido Šinkūno giedojo Šv. Mišiose.

Nuotraukos Laimos Ž. ir R. Z.

Pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos Anykščiuose

Pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos Anykščiuose

Gruodžio 4 d. 8 val. prie palaimintojo Teofiliaus relikvijų Šv. Mišias aukojo Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos kun. dr. Simas Maksvytis ir Anykščių parapijos kleb. dek. kan. Petras Baniulis. Kun. dr. Simas Maksvytis per pamokslą tarė žodį.

Pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos Anykščiuose

Pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos Anykščiuose

Gruodžio 2 d. lankydami palaimintojo Teofiliaus relikvijas svečiavosi su savo parapijiečiais Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas Raimundas Simonavičius. Visi dalyvavo Šv. Mišiose melsdami palaimintojo Teofiliaus užtarimo. Šv. Mišias aukojo Svėdasų parapijos kleb. Raimundas Simonavičius ir Anykščių parapijos vik. kun. Raimundas Zimka. Pamokslą sakė kun. Raimundas Simonavičius primindamas palaimintojo Teofiliaus šventumo kelią.   

Pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos Anykščiuose

Pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos Anykščiuose

Gruodžio 3 d. su savo parapijiečiais aplankyti palaimintojo Teofiliaus relikvijų atvyko Leliūnų Šv. Juozapo parapijos klebonas Stasys Tamulionis. Šv. Mišias aukojo Anykščių parapijos kleb. dek. kan. Petras Baniulis ir Leliūnų kleb. Stasys Tamulionis, kuris pasakė pamokslą.  

Pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos Anykščiuose

Pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos Anykščiuose

Lapkričio 30 d. 17 val. į Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčią atkeliavo palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijos. Jas pasiimti į Kaišiadoris važiavo su keletą parapijiečių Anykščių parapijos kleb. dek. kan. Petras Baniulis ir Anykščių parapijos vik. kun. Raimundas Zimka. Pasimeldę prie palaimintojo Teofiliaus relikvijų su Kaišiadorių vyskupu ordinaru Jonu Ivanausku ir pal. Teofiliaus Matulionio kanonizacijos bylos postulatoriumi kun. Mariumi Talučiu ir palaiminti vysk. Jono pal. Teofiliaus relikvijas išlydėjome į Anykščius. Kartu kelionėje į Anykščius relikvijas lydėjo pal. Teofiliaus Matulionio kanonizacijos bylos postulatorius kun. Marius Talutis ir Jolanta Celešienė. Pal. Teofiliaus relikvijos iškilmingai buvo įneštos į Anykščių bažnyčią. Kun. Marius vadovavo rožiniui ir kitoms maldoms prie pal. Teofiliaus relikvijų. Po maldos jis pristatė palaimintąjį Teofilių. Jolanta Celešienė pasakė liudijimą. Šv. Mišias aukojo pal. Teofiliaus Matulionio kanonizacijos bylos postulatorius kun. Marius Talutis, Anykščių parapijos kleb. dek. kan. Petras Baniulis ir Anykščių parapijos vik. kun. Raimundas Zimka. Kun. Marius per pamokslą tarė žodį apie palaimintąjį Teofilių ragindamas melsti palaimintojo Teofiliaus užtarimo nebijant prisiliesti prie jo relikvijų.

Gruodžio 1 d. sekmadienį atvyko Panevėžio vyskupas ordinaras Linas Vodopjanovas OFM . 11 val. Šv. Mišioms prie pal. Teofiliaus relikvijų vadovavo vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, koncelebravo Anykščių parapijos kleb. dek. kan. Petras Baniulis ir  Anykščių parapijos vik. kun. Raimundas Zimka.  Vysk. Linas homilijoje palietė pal. Teofiliaus gyvenimo momentus.