Kategorija – Vyskupija

Mirė g. kan. Edmundas Rinkevičius

Mirė g. kan. Edmundas Rinkevičius

2019 m. rugpjūčio 6 d. po ilgos ligos Biržų ligoninėje mirė g. kan. Edmundas Rinkevičius. Velionis gimė 1950 m. sausio 20 d. Traineliškio vienkiemyje (Skiemonių parapija), Anykščių r. Baigęs Ukmergės vakarinę-vidurinę mokyklą dirbo Vilniuje, vėliau Ukmergėje autošaltkalviu. Atlikęs sovietinę privalomąją tarnybą toliau dirbo Ukmergėje.

1974 m. įstojo į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją ir baigęs mokslus 1979 m. gegužės 27 d. buvo pašventintas kunigu.

Nuo 1979 m. vikaro pareigas ėjo Panevėžyje Katedros parapijoje, po metų Pasvalyje, nuo 1981 m. Biržuose. 1984 m. tarnavo Kriaunų parapijos tikintiesiems iš kur po dviejų metų iškeltas į Jūžintų ir Ragelių parapijas. 1991 m. paskirtas į Pabiržės parapiją, po metų iškeltas į Užpalių parapiją, kurioje klebonavo iki 2003 m. Tais metais paskirtas Ramygalos parapijos klebonu. 2017 m. perkeltas klebono tarnystei į Vabalninko parapiją.

Nuo 2003 m. nepertraukiamai ėjo Panevėžio vyskupijos egzorcisto tarnystę, buvo Nacionalinės egzorcistų asociacijos viceprezidentas. 2007 m. vyskupas Jonas Kauneckas įvertindamas kun. Edmundo Rinkevičiaus sielovadinę veiklą suteikė Panevėžio vyskupijos katedros kapitulos garbės kanauninko titulą. 2016 m. Panevėžio rajono taryba kun. E. Rinkevičių išrinko Panevėžio rajono garbės piliečiu.

Kun. Edmundas Rinkevičius buvo ištikimas bei atsidavęs Dievui ir žmonėms kunigas. Rašė eiles, drožinėjo, priklausė Tautodailininkų sąjungai, yra surengęs parodas, išleidęs poezijos knygelių, publikavęs kitų tekstų.

Tesiilsi ramybėje!

Velionis pašarvotas Vabalninko Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Laidotuvių šv. Mišios rugpjūčio 9 d. 11 val. Kunigas bus palaidotas Vabalninko bažnyčios šventoriuje.

Panevėžio vyskupijos kurija

Dvasininkų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje

Dvasininkų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje

Kun. Domingo Avellaneda penkeriems metams paskirtas Panevėžio vyskupijos egzorcistu, paliekant visas kitas užimamas pareigas.

Diak. Normundas Figurinas paskirtas Utenos Kristaus Žengimo į dangų pastoraciniu bendradarbiu.

Kun. Rimantas Gudelis atleistas iš Salamiesčio Šv. Antano Paduviečio parapijos administratoriaus pareigų, paliekant visas kitas užimamas pareigas.

Kun. Rimantas Kaunietis greta visų kitų užimamų pareigų paskirtas Antano Bandzos socialinių paslaugų namų kapelionu.

Kun. mgr. Saulius Kumelis atleistas iš Šimonių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų ir Adomynės  Švč. M. Marijos Vardo parapijų administratoriaus pareigų, ir paskirtas Miežiškių Švč. M. Marijos parapijos klebonu ir Velykių Šv. apašt. Andriejaus bei Velžio Švč. Jėzaus Širdies parapijų administratoriumi.

Kun. dr. Simas Maksvytis paskirtas Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos rezidentu.

Kun. mgr. Nerijus Papirtis atleistas iš Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Saločių Šv. Juozapo parapijos klebonu ir Kyburių Švč. M. Marijos Angeliškos bei Smilgių Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų administratoriumi.

Kan. Edmundas Rinkevičius atleistas iš Vabalninko Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebono pareigų ir išleidžiamas gydytis.

Kun. Sigitas Sudentas atleistas iš Miežiškių Švč. M. Marijos parapijos administratoriaus pareigų, paliekant kitas užimamas pareigas.

Kun. mgr. Mindaugas Šakinis atleistas iš Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Andrioniškio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonu ir Viešintų Šv. arkangelo Mykolo bei Inkūnų Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos parapijų administratoriumi.

Kun. ats. kpt. Jonas Tamošiūnas atleistas iš Saločių Šv. Juozapo parapijos klebono ir Kyburių Švč. M. Marijos Angeliškos bei Smilgių Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų administratoriaus pareigų, ir paskirtas Vabalninko Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonu ir Salamiesčio Šv. Antano Paduviečio parapijos  administratoriumi.

Kun. Virginijus Taučkėla atleistas iš Andrioniškio Šv. apaštalų Petro ir Povilo, Viešintų Šv. arkangelo Mykolo ir Inkūnų Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos parapijų administratoriaus pareigų, ir paskirtas Šimonių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonu ir Adomynės  Švč. M. Marijos Vardo parapijos administratoriumi.

Kun. Eugenijus Troickis atleistas iš Velžio Švč. Jėzaus Širdies parapijos administratoriaus pareigų, paliekant kitas užimamas pareigas.

Diak. Vilius Valionis atleistas iš Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos pastoracinio bendradarbio pareigų ir paskirtas Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos pastoraciniu bendradarbiu.

Kun. dr. Romualdas Zdanys atleistas iš Velykių Šv. apašt. Andriejaus parapijos administratoriaus pareigų, paliekant visas kitas užimamas pareigas.

Kun. Ernestas Želvys atleistas iš Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaru.

Kunigų skyrimai Panevėžio vyskupijoje

Kunigų skyrimai Panevėžio vyskupijoje

Kunigų skyrimai
2018.07.11

Kun. Pavel ANDŽEJEVSKI atleidžiamas iš Panevėžio Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo rektorato rektoriaus pareigų ir skiriamas Panevėžio Švč. Trejybės rektorato rektoriumi bei laikinai eiti Panevėžio-Krekenavos dekanato dekano pareigas, paliekant kitas turimas pareigas.

Kun. dr. Simas MAKSVYTIS atleidžiamas iš Panevėžio Švč. Trejybės rektorato rektoriaus ir Panevėžio-Krekenavos dekanato dekano pareigų ir išleidžiamas gydytis.

Kun. Sigitas SUDENTAS atleidžiamas iš Alantos Šv. apašt. Jokūbo parapijios klebono ir Skiemonių Švč. M. Marijos Aplankymo parapijos administratoriaus pareigų ir skiriamas Panevėžio Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo rektorato rektoriumi.

Kun. mgr. Audrius VOGULIS atleidžiamas iš Truskavos Šventosios Dvasios parapijos klebono ir Anciškio Šv. apašt. evang. Mato parapijos administratoriaus pareigų ir skiriamas Alantos Šv. apašt. Jokūbo ir Skiemonių Švč. M. Marijos Aplankymo parapijų administratoriumi.

Kun. mgr. Alfredas PUŠKO skiriamas Truskavos Šventosios Dvasios ir Anciškio Šv. apašt. evang. Mato parapijų administratoriumi paliekant kitas užimamas pareigas.

Kan. Vladas RABAŠAUSKAS atleidžiamas iš Palėvenės Šv. Domininko parapijos administratoriaus pareigų.

Kun. dr. Rimantas GUDELIS skiriamas Palėvenės Šv. Domininko parapijos administratoriumi.

Kun. lic. Vitalijus KODIS skiriamas Panevėžio Švč. Trejybės rektorato pastoraciniu bendradarbiu vikaro teisėmis ir pareigomis.

Kun. Rimantas RIMKUS atleidžiamas iš Panevėžio Švč. Trejybės rektorato pastoracinio bendradarbio pareigų ir skiriamas Utenos Dievo Apvaizdos parapijos vikaru.

Kun. mgr. Žilvinas TREINYS atleidžiamas iš Utenos Dievo Apvaizdos parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilos parapijos vikaru.

Kun. mgr. Egidijus TUBELIS atleidžiamas iš Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos vikaro pareigų ir išleidžiamas studijoms į Romą.

Kun. Vladas JACKŪNAS skiriamas Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaru.

Kun. Feliksas ČIŠKAUSKAS atleidžiamas iš Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Kupiškio Kristaus į Dangų žengimo, Alizavos Šv. Jono Krikštytojo ir Palėvenėlės Švč. M. Marijos parapijų vikaru.

Diak. Vilius VALIONIS atleidžimas iš Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos pastoracinio bendradarbio pareigų ir skiriamas Anykščių Šv. apašt evang. Mato parapijos pastoraciniu bendradarbiu.

Panevėžio vyskupijos kurija