Gražų penktadienio vakarą, birželio 16d. Švč.Jėzaus Širdies šventėje 85-eri Sutvirtinamieji, parapijos jaunimas ir suaugusieji iš Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo rankų, priėmė Sutvirtinimo Sakramentą.
Pasak vysk.Lino tikėjimas yra tik- ėjimas, kuris mumyse auga tik per Patirtį. Patirtis atsiranda, kai mes kasdien gyvename tikėjimu dėdami pastangas, prakaituodami.
Gyvenime suklupus niekuomet nenustokime melstis: – „pasigailėk manęs Viešpatie“, tuomet tapsime dar karštesni, glausdamiesi prie Jėzaus.
Nuoširdžiai dėkojame visur suspėjančiai, vaikus mylinčiai tikybos mokytojai Daivai Kuprionienei ruošiusiai šį gražų jaunimą.
Mūsų uoliems parapijos kunigams Dek.kan.kleb.Petrui Baniuliui, vik.Raimundui Zimkai, Šv.Mišias kartu konselebravusiam Biržų Dek.kleb.Jonui Morkvėnui, Šv.Mišias gražiu giedojimu papuošusius Vaidos ir Mariaus Paulauskų šeimai, tėveliams ir visiems besimeldusiems už Sutvirtinamuosius.
Aukite Dievuje.
Inga M.