Kategorija – Naujienos

Restauruojama Anykščių Šv. Apašt. Evang. Mato bažnyčios tvora

Restauruojama Anykščių Šv. Apašt. Evang. Mato bažnyčios tvora

Pernai 2019 m. rudenį buvo pradėta restauruoti bažnyčios tvora.  Prie restauravimo darbų piniginėmis lėšomis prisidėjo Anykščių rajono savivaldybė ir aukotojai.

Šiais metais  projektui „Anykščių šv. Mato bažnyčios šventoriaus tvoros ir vartų rekonstrukcija“  buvo skirtas finansavimas  iš  Anykščių rajono savivaldybės  biudžeto 8 tūkst. Eur. Taigi, projektas finansuojamas Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis ir aukotojų aukomis.

Labai dėkojame visiems už paramą!!!

„Maisto banko“ akcija

„Maisto banko“ akcija

Spalio 23-24 dienomis vyko „Maisto banko“ akcija.

Nepasiturintiems nupirkti konservų, miltų, aliejaus, kruopų ar kitų ilgiau negendančių maisto produktų, sutikdami prekybos centrų pirkėjus, prašo tūkstančiai „Maisto banko“ akcijos  savanorių – visuomenininkų, moksleivių, socialiai atsakingo verslo savanorių.

Spalio 23 d. Anykščių Šv. apašt. evang. Mato parapijos Caritas su savanoriais Anykščių „Maxima“ parduotuvėje dalyvavo „Maisto banko“ akcijoje. Dėkojame savanoriams ir visiems žmonėms paaukojusiems maisto.

Lietuvos vyskupų konferencijos kreipimasis artėjant rinkimams

Lietuvos vyskupų konferencijos kreipimasis artėjant rinkimams

Netrukus vyks rinkimai į Lietuvos Seimą. Tai proga išreikšti savo įsitikinimus balsuojant, galimybė išsirinkti tuos parlamentarus, kurie, mūsų nuomone, galėtų geriausiai mums atstovauti. Nuo išrinktų įstatymų leidėjų veiklos tiesiogiai priklausys tai, kaip mūsų šalis gyvens per artimiausius ketverius metus: kaip bus rūpinamasi jaunais ir senais, puoselėjama kultūra ir tradicijos ar atsižvelgiama į žmogaus prigimtį kuriant ateities visuomenę, kokie ryšiai bus mezgami su užsienio šalimis, kokios sąlygos atsivers verslui.

Bažnyčia moko, kad išrinkti tuos, kurie mums atstovauja ir kuria įstatymus, – garbinga kiekvieno krikščionio artimo meilės pareiga. Kaip rašė šv. Jonas Paulius II, „Bažnyčia vertina demokratiją kaip sistemą, kuri garantuoja piliečiams teisę dalyvauti politinėje veikloje, ir valdomiesiems laiduoja galimybę rinkti savo vadovus, taip pat – kai to reikia – taikiu būdu juos pakeisti kitais“ (enciklika Centesimus annus, 46).

Pasinaudokime šia teise kurti valstybę ir neleiskime, kad pastaruosius mėnesius dėl šalyje vyraujančios epideminės situacijos susidaręs netikrumas atgrasytų mus atlikti šią pareigą. Eidami balsuoti, neužmirškime asmeninės apsaugos priemonių – taip apsaugosime save ir kitus nuo virusinių susirgimų.

Kurdami nepriklausomą Lietuvos valstybę nuėjome nemažą kelią. Kiekvienu metu reikia atsiliepti į naujus iššūkius ir spręsti skirtingas problemas. Vis dėlto šalia besikeičiančių aplinkybių visad išlieka pastovios vertybės: atjauta, gailestingumas, jautrumas silpniausiam, visuomeninis solidarumas, prigimtinė šeima ir gyvybės neliečiamumas, atida kūrinijai – mūsų bendriesiems namams bei gėrio siekianti laisvė. Rinkimės ir rinkime tuos kandidatus, kurie pritaria šių krikščioniškų ir bendražmogiškų vertybių visumai. Rinkdami tokius kandidatus, balsuojame ne tik už krikščionišką visuomenę, bet ir už darnią bei stiprią valstybę.

„Iš tiesų, broliai, jūs esate pašaukti laisvei!“, – užtikrina apaštalas Paulius Laiške galatams (Gal 5, 13a). Savo veikliu dalyvavimu rinkimuose ne tik išsaugosime prieš 30 metų iškovotą laisvę, bet ir prisidėsime prie jos puoselėjimo bei krikščioniškomis vertybėmis besiremiančios Lietuvos klestėjimo.

Lietuvos vyskupai

2020 m. spalio 2 d.

Šv. Mato atlaidai. Naujo altoriaus šventinimas.

Šv. Mato atlaidai. Naujo altoriaus šventinimas.

Rugsėjo 19 val. 18 val. Šv. Mišiomis prasidėjo šv. apašt. evang. Mato atlaidai , po to vyko Švč. Sakramento adoracija. Rugsėjo 20 d. buvo pagrindinė atlaidų diena. 11 val. Šv. Mišioms vadovavo Panevėžio vyskupijos vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Vyskupas pašventino naują altorių. Altorių, pulpitą ir spintelę gamino skulptorius Algirdas Varžinskas ir meistras Rimantas Dilys. Šv. Mišias koncelebravo Panevėžio vyskupijos kurijos generalvikaras kun. Eugenijus Styra, Anykščių parapijos klebonas kan. Petras Baniulis ir kun. Algis Baniulis SJ. Labai dėkojame vyskupui, kunigams, chorui, šlovintojams, dalyvavusiems adoracijoje, aukotojams, puošėjoms, talkininkams, pagalbininkams, bažnyčios tarnams ir visiems dalyvavusiems!!! Dėkojame skulptoriui Algirdui ir meistrui Rimantui už gražų darbą!!! Visiems Dievo palaimos ir Šv. Mato užtarimo!!!

ŠEIMŲ MIŠIOS

ŠEIMŲ MIŠIOS

Šv. Mišios su šeimomis vėl pradėjo vykti kiekvieno mėnesio antrą sekmadienį, 11 val! Keletas akimirkų iš rugsėjo 13 d. 11 val. Mišių su šeimomis.

Kelionė į Didžiuosius Šilinių atlaidus

Kelionė į Didžiuosius Šilinių atlaidus

Šiluvos bažnyčia – bene pirmoji Lietuvoje Marijos Gimimo titulą turinti šventovė.

ATLAIDAI (ŠILINĖS)švenčiami rugsėjo 7–15 d. Rugsėjo 12 d. į atlaidus važiavo Anykščių parapijos 53 parapijiečiai. Ta diena buvo jaunimo ir katalikiškų bendruomenių diena. Keletas liko dalyvauti atlaiduose rugsėjo 13 d. Šeimų dieną. Likę dalyvavo naktinėje adoracijoje, žiburių procesijoje, kuri vyko su Švč. Sakramentu aplink Šiluvą.

Kelionė į TRAKINIŲ ATLAIDUS

Kelionė į TRAKINIŲ ATLAIDUS

 Rugsėjo 1 – 8 dienomis Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje  vyksta Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos atlaidai. Rugsėjo 3 d. Anykščių parapijos 32 Gyvojo Rožinio nariai vyko į šiuos atlaidus. Tą dieną buvo meldžiamasi už vyskupus, kunigus, seminaristus, pašvęstuosius, pašaukimus į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą. Anykščių parapijiečiai kalbėjo Rožinį, klausė kun. Algio Vaickūno katechezės, dalyvavo Šv. Mišiose. Po Šv. Mišių gidė supažindino su bazilikos istorija, su stebuklingu Dievo Motinos Lietuvos Globėjos paveikslu.

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčią garsina Dievo Motinos Lietuvos Globėjos paveikslas, bylojantis apie gilią tradiciją Lietuvą suvokti kaip Marijos užtarimo ir globos lydimą kraštą. Paveikslas vainikuotas karūnomis, dengtas meniškais apkaustais, jį supa daugybė votų, liudijančių, kad šis Dievo Motinos atvaizdas nuo seno traukia maldininkus. Kiekvienais metais vykstantys atlaidai priartina prie visam Lietuvos kraštui svarbaus jubiliejaus.

1718 m. būtent Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje esantis Dievo Motinos paveikslas pats pirmas ne tik Lietuvoje, bet ir tuometinėje Didžiojoje Kunigaikštystėje buvo vainikuotas popiežiškosiomis karūnomis.

Šv. Onos atlaidai

Šv. Onos atlaidai

Šv. Onos atlaidai prasidėjo liepos 25 d. 19 val. vakarinėmis Šv. Mišiomis. Po Šv. Mišių vyko adoracija iki 23 val. Liepos 26 d. pagrindinė Šv. Onos atlaidų diena. Atlaidų svečias buvo  Telšių vyskupijos kurijos kancleris kun., relig. m. mgr. Haroldas Šneideraitis. Dėkojame Jam už maldą ir nuostabius pamokslus. Vakarinėmis 19 val. Mišiomis užbaigėme Šv. Onos atlaidus. Šv. Mišias aukojo Anykščių parapijos klebonas Petras Baniulis, Karinių oro pajėgų kapelionato ka­pe­lio­nas plk. ltn. dr. Vir­gi­ni­jus Vei­len­tas ir Biržų parapijos naujasis klebonas mgr. Jonas Morkvėnas. Kun. Virginijus pasakė pamokslą.

Dėkojame visiems padėjusiems talkoje ruošiantis atlaidams! Dėkojame kunigams, patarnautojams, bažnyčios tarnams, puošėjoms, dalyvavusiems procesijoje, vargonininkui, choristams, šlovintojams, adoracijoje dalyvavusiems, maldininkams ir visiems parapijiečiams dalyvavusiems Šv. Onos atlaiduose!!!

Talka

Talka

Dėkojame visiems, ir tiems, kurių nesimato nuotraukose, kurie prisidėjo prie talkos ruošiantis Šv. Onos atlaidams!!!