Kategorija – Naujienos

„Maisto banko“ akcija

„Maisto banko“ akcija

Spalio 25-26 dienomis vyksta „Maisto banko“ akcija, kuri Lietuvoje rengiama jau dvidešimt aštuntąjį kartą.

Nepasiturintiems nupirkti konservų, miltų, aliejaus, kruopų ar kitų ilgiau negendančių maisto produktų, sutikdami prekybos centrų pirkėjus, prašo tūkstančiai „Maisto banko“ akcijos  savanorių – visuomenininkų, moksleivių, socialiai atsakingo verslo savanorių.

Anykščių Šv. apašt. evang. Mato parapijos Caritas su savanoriais Anykščių Norfos parduotuvėje dalyvavo „Maisto banko“ akcijoje. Dėkojame savanoriams ir visiems žmonėms paaukojusiems maisto.

ŠV. LUKO ATLAIDAI DABUŽIUOSE

ŠV. LUKO ATLAIDAI DABUŽIUOSE

Dabužių Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje buvo švenčiami Šv. Luko atlaidai. Pasigrožėkite atlaidų akimirkomis.

Atlaidų diena buvo graži. Į bažnyčią susirinko parapijiečiai ir svečiai iš kitų parapijų. Atlaidus pravedė Anykščių parapijos vikaras kun. Raimundas. Giesmėmis puošė jungtinis Anykščių ir Dabužių parapijų choras. Po Šv. Mišių visi vaišinosi skania sriuba. Po to Dabužių bendruomenės namuose vyko bendruomenės paruošta muzikinė programa. Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie šios šventės savo darbu ir auka.

Šv. Mišios šeimoms

Šv. Mišios šeimoms

Praėjo dar vienas sekmadienis su Šv. Mišiomis šeimoms. Susirinko gausybė žmonių, kurių nemaža dalis buvo mokiniai su tėveliais, besiruošiantys Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui. Tačiau mūsų šeimų bendruomenę visa tai labai džiugina, nes gal keletas iš tų vaikų pamatys, kad ir bažnyčioje gali būti gera… Pakvietėm į svečius Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos mokytoją M. Šinkūnaitę ir Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros šlovintoją A. Junokienę. Jos maloniai buvo nustebintos, kad viskas vyksta sklandžiai, draugiškai ir jų žodžiais tariant: „oho, kiek daug jaunimo…“ Kadangi spalis-rožinio mėnuo, tai vaikų kampelyje buvo padarytas rožinis iš rudens vaisių-kaštonų. Kiekvienas iš tų vaikų į darbelį įdeda dalelę savęs, taip mokydamasis duoti, o ne tik imti. Pakalbinus parapijiečius ir pasiūlius parašyti laišką Dievui, jie neatsisakė. Kai kurie juokavo, kad darys tai senuoju būdu per maldas, bet dauguma rašė gyvus laiškus. Labai smagu, kad žmonės nebijo naujovių ir, kad Bažnyčia noriai atsižvelgia į siūlomas naujienas. Norisi dar priminti, kad per „Tėve mūsų…“ maldą būkite visi drąsesni, susikibkime rankomis taip tvirtai, kad pasidalintume ta vidine jėga, kuri mus čia ir sukviečia. Tada tapsime dar stipresni! Po Šv. Mišių buvo kukli agapės valandėlė. Visada kviečiame prie jos prisidėti auka ar užkandėle ir kartu pabendrauti prie šiltos arbatos puodelio. Naujos pažintys visada įpučia į galvą naujų vėjų. Esame laimingi, patenkinti visais, kurie mus palaiko ir kviečiam visus norinčius pajusti tą bendrystę kiekvieno mėnesio antrą sekmadienį.

Šeimų bendruomenės atstovė Daiva

Piligriminė kelionė Anykščiai – Kaišiadorys – Gurionys

Piligriminė kelionė Anykščiai – Kaišiadorys – Gurionys

Spalio 1-jo išaušo saulėta po keletos lietingų, apsiniaukusių dienų. Džiaugėmės, nes mūsų laukė Kaišiadorys ir jų pašonėje a. a. kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškė Gurionys.

Iškilmingos Šv. Mišios sukvietė prie altoriaus visus Lietuvos vyskupus, dešimtis kunigų ir šimtus maldininkų iš visos Lietuvos.

Chorui ypač pakiliai giedant giesmę „Kristus pakrantėj stovėjo“, Jų ekscelencijos apaštališkasis nuncijus, vyskupai, paskirtasis kardinolas Sigitas Tamkevičius, būrys kunigų žengė prie altoriaus.

Pamokslininkas arkivyskupas Gintaras Grušas priminė popiežiaus Pranciškaus kvietimą apaštalauti ir paskelbė spalio mėnesį ypatingu misijų mėnesiu, kviesdamas apaštalauti parapijoje, savo aplinkoje, šeimoje, tarp pažįstamų ir nepažįstamų. Esame pakrikštyti ir siunčiami.

Po Šv. Mišių vyskupai, kunigai ir maldininkai suklupome maldai palaimintojo Teofiliaus koplyčioje. Meldėmės palaimintojo litaniją ir ypatingojo misijų mėnesio maldą.

Šią dieną Bažnyčia mini mažosios Kūdikėlio Jėzaus Teresėlės gimimą Dangui. Tai ji norėjo apaštalauti visam pasauliui ir sudegti Jėzaus meilės ugnyje. Sekime ją! Palaiminti šv. Teresėlės relikvija, išvykome į Gurionis, pas seseris eucharistietes. Ten meldėmės šv. rožinį apeidami atskiras stoteles su atskiromis paslaptimis. Didelį įspūdį paliko nutapyti stotelėse paveikslai pagal visas keturias rožinio dalis ir jų slėpinius.

Padėkoję Švč. M. Marijai motinai koplytėlėje, grįžome namo.

Ačiū Joanai Pakšienei už turiningos maldingos kelionės organizavimą.

Genovaitė R.

PRASMINGA IŠVYKA

PRASMINGA IŠVYKA

Rugsėjo 24 d. Panevėžio vyskupijos Marijos regiono narės kurijos susirinkimui vykome į būsimojo palaimintojo kunigo kankinio Alfonso Lipniūno tėviškę Talkonių kaimą, netoli Pumpėnų miestelio, Pasvalio rajone.

             Anykštėnų grupė – pati gausiausia, net 6 maldininkės.

             Kelionėje meldėmės rožinį ir kitas maldas. Tėviškėje aplankėme trobą, kurioje užaugo gausi Lipniūnų šeima, nusifotografavome prie dailiai išdrožinėto senojo kryžiaus.

             Maloniai nustebino a. a. kunigo Alfonso sūnėnas Algimantas ir žmona Zinaida. Jie pakvietė gausų mūsų būrį puodeliui arbatos į savo namus, esančius netoliese. Sodyba itin tvarkinga, daug žalumos,  gėlių. Tai daugelio konkursų nugalėtoja. Gražiausios ir tvarkingiausios vardą gavusi ne tik Pasvalio rajone, bet ir Lietuvoje.

             Čia pabaigėme savo maldas, aptarėme ateities darbus, laimėjimus ir rūpesčius.

             Vaišingi šeimininkai pakvietė prie stalo. Vyko tikra agapė – mūsų ir šeimininkų vaišės ir bendrystė. Išgirdome atsiminimų apie dėdę kun.  Alfonsą, tą laikmetį ir žmonių likimus.

             Padėkoję vaišingiems šeimininkams, pasimeldėme už jų sėkmę ateityje, grįžome į namus. Dėkojame vyskupijos Marijos legiono pirmininkei Aldonai Juozapaitienei ir Pasvalio parapijos maldininkėms už idėją ir jos įgyvendinimą.

Genovaitė Ražanienė

KELIONĖ Į KRAŽIUS

KELIONĖ Į KRAŽIUS

Lietingą ir ūkanotą rugsėjo 21 d. rytą dalis abiejų Anykčiuose veikiančių krikščioniškojo gyvenimo bendruomenių narių leidosi į kelionę Kražių miestelio Kelmės rajone link. Prie mūsų dar prisijungė molėtiškiai ir panevėžiečiai, tad Kražius pasiekėme jau, nors mažas, bet beveik pilnas autobusas pakeleivių. Dienos kelionė į Kražius, pasak dr. Liudo Jovaišos, apdovanota keleta prasmių: „viena vertus, tai išėjimas iš didmiesčių ar miestų ir pajudėjimas į kuklią provinciją, kas gali padėti įsijausti į popiežiaus Pranciškaus kvietimą pakilti nuo patogaus gyvenimo sofų ir eiti į visuomenės pakraščius. Kita vertus, ši kelionė į atokų Lietuvos kampelį leidžia įsivaizduoti, su kokiais jausmais prieš keturis šimtmečius jėzuitai iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinės leisdavosi kelionėn į agrarinį provincialų Žemaitijos kraštą.“

Iš tiesų, Kražiai, kur iš skirtingų Lietuvos vietų susirinko įvairios krikščioniškosios šv. Ignaco Lajolos dvasingumą puoselėjančios bendruomenės, susitikimui pasirinkti neatsitiktinai. Čia prieš daugiau nei keturis šimtmečius jėzuitų įkurta ir sėkmingai ilgą laiką veikė Kražių kolegija. Kražiuose darbavosi ir garsusis poetas Motiejus Kazimieras Sarbievijus, kurio vardu šiandien pavadintas renovuotame kolegijos pastate įsikūręs kultūros centras. Kražiai garsūs ir dėl savo praeityje tvirtumo ginant savąjį tikėjimą nuo rusų carinės valdžios persekiojimo – čia 1893 m. kazokų raiteliai pačioje bažnyčioje užkapojo jiems pasipriešinusius tikinčiuosius.

Į susitikimą atvykome gerai nusiteikę, nes ir oras kiek pagerėjo – buvo vėjuota, bet nebelijo. Vieni su kitais susipažinę ir kiek pabendravę su jau pažįstamais bendruomeniškiais, vidurdienį šventę pradėjome šv. Mišiomis, kurias aukojo tėvai jėzuitai: Gintaras Vitkus, Algirdas ir Aldonas Gudaičiai, Antanas Saulaitis ir kt. Nors vėjas nerimo, tačiau po mišių vaišindamiesi įvairiais skanėstais, šildėmės vieni kitų nesumeluotomis šypsenomis bei bendryste. Vėliau Kražių Ž. Liauksmino gimnazijos mokinių ir mokytojų bendruomenė mums dovanojo pažintį su Kražių miestelio įžymybėmis: Vytauto kalnu, kur kažkada stovėjusi pirmoji Kražių bažnyčia – jėzuitų misijos vieta, dabartine Kražių šventove – visoje šalyje garsia tikėjimo gynėja, ir, aišku, Kražių gimnazija ir Kultūros centru – šiandieniniais krašto mokslo ir kultūros židiniais.

Susitikimą baigėme, kaip šventei ir dera, žemaitiškais šokiais, leidusiais pamiršti apie bet kokį visą dieną siautėjusio vėjo keltą diskomfortą. Namo grįžome jau sutemus, kiek pavargę, bet laimingi ir kupini gero jausmo, kad, dr. L. Jovaišos žodžiais tariant: „palikę savo miestus ir susitikę neutralioje vietoje, „niekieno žemėje“, kokia galima vadinti Kražius, galėjome sklandžiau bendrauti ir pažindintis su bičiuliais, susirinkusiais iš visos Lietuvos – ir pajusti, kad esama idėjos ar bendrystės, dėl kurios bendraminčiai ar bičiuliai ryžtasi ir trokšta susirinkti draugėn.“

ŠV. APAŠT. EVANG. MATO ATLAIDAI

ŠV. APAŠT. EVANG. MATO ATLAIDAI

2019. 09. 22 Vyko tituliniai šv. apašt. evang. Mato atlaidai ir bažnyčiai sukako 110 metų. 11 val. Šv. Mišias aukojo svečias kun. Rimantas Kaunietis kilęs iš Anykščių rajono. Prieš šv. Mišias buvo procesija. Po šv. Mišių šventoriuje visi vaišinosi skania sriuba.

Dėkojame visiems, kurie padėjo ruoštis atlaidams ir dalyvavusiems atlaiduose!