Marijos Legionas

Marijos Legionas (ML) yra katalikų asociacija, kuri globojama ir vadovaujama Nekaltosios Mergelės Marijos, susiformavo į Legioną tarnauti Bažnyčiai, kovojančiai prieš pasaulio piktąsias jėgas. Jo įkūrėjas − airis Pranas Duffas.

Pranas Duffas gimė Dubline, Airijoje, 1889 m. birželio 7 d. Sulaukęs 24-rių įstojo į Šv. Vincento Pauliečio draugiją, kuri padėjo dar labiau pasišvęsti katalikybei.

1921 m. rugsėjo 7 d. jis su grupe moterų katalikių ir kunigu Michaelu Toheriu susirinko melstis – įkūrė pirmąjį ML prezidiumą. Nuo tos dienos iki pat mirties 1980 m. lapkričio 7d. jis didvyriškai vadovavo ML plėtimuisi visame pasaulyje.

Pirmasis susirinkimas įvyko vakare, paprastoje trobelėje. Čia buvo staltiese užtiestas stalas, centre stovėjo Nekaltojo Prasidėjimo statula, iš abiejų pusių gėlės, degė dvi žvakės. Visa tai išliko ir mūsų dienų susirinkimuose.

ML tikslas – Dievo garbės skleidimas per narių maldas ir aktyvų įsijungimą į Šv. Marijos ir Bažnyčios reikalus pasaulyje. ML prezidiumui vadovauja parapijos kunigas − Dvasios vadas.

Konkretūs darbai – apaštalavimas, t. y. žmonių kvietimas artėti prie Dievo, skaityti ir suprasti Evangeliją, kuo dažniau dalyvauti Eucharistijoje, lankyti senus ir sergančius žmones ligoninėje ir namuose, padėti dvasiniuose ir buities reikaluose, dalinti religinę literatūrą, informuoti ir kviesti žmones į religines šventes bei renginius, pasirūpinti Šv. Sakramentais, ypač senatvėje ar ligoje.

Visiškas atsidavimas Šv. Marijai, pasitikėjimas Jos vedimu ir globa, pamaldumas, paprastumas, draugiškumas, atjauta ir vienybė – pagrindiniai kiekvieno legionieriaus bruožai. Šalia šių darbų kas dieną melžiamės Šv. Rožinio vieną dalį, Teseros maldas, aptariame atliktus gerus darbus.

Yra aktyvūs ML nariai ir maldos pagalbininkai. Pastarieji meldžiasi namuose.

Viena ML šakų – patricijai. Jie buriasi maldai pagal gyvenamą vietą vieną kartą per mėnesį. Kitu laiku meldžiasi namuose liturginiam laikui tinkančiomis maldomis.

Mūsų parapijos ML  yra 11 aktyviųjų narių, virš 100 maldos pagalbininkų ir 20 patricijų.

Visada laukiame naujokų!

ML narė Genutė R.

ML vadovė Dalia Leščinskienė