Metai: 2019

Vargonų festivalis

Vargonų festivalis


Anykščių Šv. apašt. evang. Mato bažnyčioje 2019 m. rugpjūčio 24 d. koncertavo Virginijus Barkauskas (vargonai, Lietuva – JAV) ir Robertas Beinaris (obojus, Lietuva).

„…paskutiniam vagone prie lango…“ – Šeimų sekmadienis

„…paskutiniam vagone prie lango…“ – Šeimų sekmadienis

„…paskutiniam vagone prie lango…“. Yra tokia daina. Visi žinom. Prie jos dar grįšiu.

Rytas. Visi turintys vaikų puikia žino, kad su mažyliais išsiruošti – jau iššūkis. Pas mus dvi. Mažylės pametinukės… „Ar gerai šitie marškiniai, ar geriau anuos?“ „Ar nepamiršai sūrio? Pyrago?“ Juk šiandien tokai svarbi diena. Ir mes tokie svarbūs. Vos tik trečią kartą Šeimų Mišiose, o jei turim tiek atsakomybių. Ir skaitinį skaitysim, ir duonos-vyno auką prie altoriaus nešim, ir pyragą kepėm… Reikia nepasivesti. Reikia gerai atrodyti…

Myliu Dievą ir jo nuostabų humoro jausmą bei gebėjimą viską parodyti per pavyzdžius.

Jau jau toji iškilmingoji minutė. Jau jau eisim išdidžiai nešti aukos… Paimu mažylę ant rankų… Ir paaiškėja, kad ji padarius dvigubą.. ką ten dvigubą – keturgubą porciją…!!! Ir tikrai viskas netilpę į sauskelnes… Stoviu. Vienoje rankoje mažylė kitoje šventoji duona… „Kvepiu“ dukrelės turiniu ir širdyje juokiuosi: „Dieve, štai kaip paprastai Tu sakai, kad ne maršinių spalva ar pyrago skonis Tau rūpi. Štai kaip vaizdžiai tu primeni man, kad svarbiausia kokia atvira širdimi aš link Tavęs einu. Tu priimsi mane net ir apsi…“

Sunkiai talpinu į raides jausmus. Šiltos, jaukios, liūdnai-linksmos, bičiuliškos šv. Mišios, kuriose tiesiog gera. Nuostabus Vaidos balsas sklendžiantis į pačias bažnyčios kupolo kerteles, vaikų nenustygstantis šurmulys, Dievas kalbantis Antoine de Saint-Exupéry plunksnos pagalba, „Tėve mūsų“ jaučiant bendrystės energiją ateinančią iš berniuko rankos dešinėje, kai ją perleidęs per širdį galiu perduoti vyrukui su kuriuo sukibęs savo kairiąja…  Jausmas, kai esu su bičiuliais, nors daugumos jų vardų dar net nežinau…
„…ten yra tuščia vieta…“ ir panašu mes spėjome į ją įsėsti. Ty mes dar spėjome į dvejus metus važiuojantį „Šeimų bendruomenės traukinį“. Spėjome pamatyti kaip viskas atrodo šiandien…
Rytoj jau bus kitaip. Tikiu, kažkaip kitaip gerai, tačiau kitaip. Net ir būnant nauju, nesunku suprasti kokia svarbi kunigo Mindaugo rolė šioje bendrystėje – Šeimų bendrystėje. Rytoj naujas lapas visiems. Ir liūdna, kaip ir visada, kai kažkas gražaus baigiasi. Ir smalsu, kaip dabar viskas bus..? Ir linksma, na bent jau mums. Nes į mūsų parapiją atvažiuoja naujas klebonas, kuris jau rytoj važiuodamas keliu Andrioniškis-Viešintos pusiaukelėj tolumoj pamatęs aukštai plevėsuojantį Vytį galės nusišypsoti ir pagalvoti – „Aš čia dar visiškai naujas, o jau žinau kur gyvena „prijaukinti“ “

Ačiū Dievui, kad leido surasti jus.

Ačiū Jums, Šeimų bendruomene, kad taip paprastai priimate ir leidžiate būti kartu. Net jei mes ir apsi…

Balčiūnų šeimos vardu irgi Mindaugas

Mirė g. kan. Edmundas Rinkevičius

Mirė g. kan. Edmundas Rinkevičius

2019 m. rugpjūčio 6 d. po ilgos ligos Biržų ligoninėje mirė g. kan. Edmundas Rinkevičius. Velionis gimė 1950 m. sausio 20 d. Traineliškio vienkiemyje (Skiemonių parapija), Anykščių r. Baigęs Ukmergės vakarinę-vidurinę mokyklą dirbo Vilniuje, vėliau Ukmergėje autošaltkalviu. Atlikęs sovietinę privalomąją tarnybą toliau dirbo Ukmergėje.

1974 m. įstojo į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją ir baigęs mokslus 1979 m. gegužės 27 d. buvo pašventintas kunigu.

Nuo 1979 m. vikaro pareigas ėjo Panevėžyje Katedros parapijoje, po metų Pasvalyje, nuo 1981 m. Biržuose. 1984 m. tarnavo Kriaunų parapijos tikintiesiems iš kur po dviejų metų iškeltas į Jūžintų ir Ragelių parapijas. 1991 m. paskirtas į Pabiržės parapiją, po metų iškeltas į Užpalių parapiją, kurioje klebonavo iki 2003 m. Tais metais paskirtas Ramygalos parapijos klebonu. 2017 m. perkeltas klebono tarnystei į Vabalninko parapiją.

Nuo 2003 m. nepertraukiamai ėjo Panevėžio vyskupijos egzorcisto tarnystę, buvo Nacionalinės egzorcistų asociacijos viceprezidentas. 2007 m. vyskupas Jonas Kauneckas įvertindamas kun. Edmundo Rinkevičiaus sielovadinę veiklą suteikė Panevėžio vyskupijos katedros kapitulos garbės kanauninko titulą. 2016 m. Panevėžio rajono taryba kun. E. Rinkevičių išrinko Panevėžio rajono garbės piliečiu.

Kun. Edmundas Rinkevičius buvo ištikimas bei atsidavęs Dievui ir žmonėms kunigas. Rašė eiles, drožinėjo, priklausė Tautodailininkų sąjungai, yra surengęs parodas, išleidęs poezijos knygelių, publikavęs kitų tekstų.

Tesiilsi ramybėje!

Velionis pašarvotas Vabalninko Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Laidotuvių šv. Mišios rugpjūčio 9 d. 11 val. Kunigas bus palaidotas Vabalninko bažnyčios šventoriuje.

Panevėžio vyskupijos kurija

Dvasininkų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje

Dvasininkų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje

Kun. Domingo Avellaneda penkeriems metams paskirtas Panevėžio vyskupijos egzorcistu, paliekant visas kitas užimamas pareigas.

Diak. Normundas Figurinas paskirtas Utenos Kristaus Žengimo į dangų pastoraciniu bendradarbiu.

Kun. Rimantas Gudelis atleistas iš Salamiesčio Šv. Antano Paduviečio parapijos administratoriaus pareigų, paliekant visas kitas užimamas pareigas.

Kun. Rimantas Kaunietis greta visų kitų užimamų pareigų paskirtas Antano Bandzos socialinių paslaugų namų kapelionu.

Kun. mgr. Saulius Kumelis atleistas iš Šimonių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų ir Adomynės  Švč. M. Marijos Vardo parapijų administratoriaus pareigų, ir paskirtas Miežiškių Švč. M. Marijos parapijos klebonu ir Velykių Šv. apašt. Andriejaus bei Velžio Švč. Jėzaus Širdies parapijų administratoriumi.

Kun. dr. Simas Maksvytis paskirtas Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos rezidentu.

Kun. mgr. Nerijus Papirtis atleistas iš Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Saločių Šv. Juozapo parapijos klebonu ir Kyburių Švč. M. Marijos Angeliškos bei Smilgių Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų administratoriumi.

Kan. Edmundas Rinkevičius atleistas iš Vabalninko Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebono pareigų ir išleidžiamas gydytis.

Kun. Sigitas Sudentas atleistas iš Miežiškių Švč. M. Marijos parapijos administratoriaus pareigų, paliekant kitas užimamas pareigas.

Kun. mgr. Mindaugas Šakinis atleistas iš Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Andrioniškio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonu ir Viešintų Šv. arkangelo Mykolo bei Inkūnų Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos parapijų administratoriumi.

Kun. ats. kpt. Jonas Tamošiūnas atleistas iš Saločių Šv. Juozapo parapijos klebono ir Kyburių Švč. M. Marijos Angeliškos bei Smilgių Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų administratoriaus pareigų, ir paskirtas Vabalninko Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonu ir Salamiesčio Šv. Antano Paduviečio parapijos  administratoriumi.

Kun. Virginijus Taučkėla atleistas iš Andrioniškio Šv. apaštalų Petro ir Povilo, Viešintų Šv. arkangelo Mykolo ir Inkūnų Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos parapijų administratoriaus pareigų, ir paskirtas Šimonių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonu ir Adomynės  Švč. M. Marijos Vardo parapijos administratoriumi.

Kun. Eugenijus Troickis atleistas iš Velžio Švč. Jėzaus Širdies parapijos administratoriaus pareigų, paliekant kitas užimamas pareigas.

Diak. Vilius Valionis atleistas iš Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos pastoracinio bendradarbio pareigų ir paskirtas Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos pastoraciniu bendradarbiu.

Kun. dr. Romualdas Zdanys atleistas iš Velykių Šv. apašt. Andriejaus parapijos administratoriaus pareigų, paliekant visas kitas užimamas pareigas.

Kun. Ernestas Želvys atleistas iš Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaru.

Sekminių ir šeimų šventė

Sekminių ir šeimų šventė

„Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu.“ Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „ Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“. Jn 20

Priimkime visas Šventosios Dvasios dovanas! Jėzus mus siunčia būti mylinčiais, paguodžiančiais ir atlaidžiais. Atverkime širdis Dievo meilei, tegul ji pripildo, gydo ir skleidžias mumyse, darbuose ir kasdienybėje. Priimkime kitą ir atleiskime. Dėkokime už tai ką turime šiandien: už gera ir bloga, jausdami, kad niekada nebuvome ir nebūsime vieni.

Šios Sekminių mišios, kartu su šeimų mišiomis buvo ypatingos! Jauki, pakyli šventa nuotaika, „Tėve mūsų“ malda susikibus už rankų, ramybės linkintys apsikabinimai, šeimų palaiminimai- bendrystės ir Dievo meilės apraiškos, kurias čia gali patirti kiekvienas!

Kartu meldėsi ir giedojo Utenos Dievo apvaizdos seserys ir jaunieji šlovintojai. Dėkojame jiems už buvimą kartu.

Visą šventę apjungė agapė saulėtame šventoriuje.

Primename, kad šeimų mišios vyksta kiekvieno mėnesio antrąjį sekmadienį (ateinančios liepos 14 d.).

Kaip ir visada su vaikais darysime darbelius (vaikų kampelyje), aptarsime dienos evangeliją. Šlovinsim, gausim Dievo meilės ir palaiminimą dovanų 🙂

Parapijiečius kviečiame po mišių prisidėti prie vaišių stalo ir pabūti bendrystėje.

Norinčius prisidėti prie šeimų mišių veiklos, prašome kreiptis numeriu 862130107 (Justė) arba 862510801 (Živilė). Net maža pagalba yra pirmasis žingsnis plečiant mūsų gražią bendruomenę.

Išskėstom rankom priimsime!

Sutvirtinimo sakramentas Anykščių bažnyčioje

Sutvirtinimo sakramentas Anykščių bažnyčioje

Praėjusį sekmadienį, birželio 3 d., Anykščių Šv. apašt. evang. Mato bažnyčioje vyko didelė šventė – Sutvirtinimo sakramentą priėmė 52 jaunuoliai bei 7 suaugusieji.

Nuo rugsėjo pabaigos iki pat gegužės pabaigos visi kandidatai lankė katechezės užsiėmimus, vykstančius kartą per savaitę, parengtus pagal Panevėžio vyskupijos katechetinio centro patvirtintą programą, kiekvieną sekmadienį dalyvaudavo šv. Mišiose. Šioje tikėjimo kelionėje juos lydėjo mokytoja Daiva Kuprionienė, su suaugusiaisiais kartu dirbo ir mokytoja Asta Striogienė.

Sutvirtinimo sakramento priėmimas – tai krikščioniškosios brandos ženklas, liudijantis, kad Šv. Dvasia sustiprina žmogų, pasirengusį gyventi pagal Katalikų bažnyčios tikėjimą ir būti aktyviu parapijos bendruomenės nariu. Sutvirtinimo metu gaunamos septynios Šv. Dvasios dovanos − išmintis, supratimas, patarimas, tvirtumas, žinojimas, maldingumas, pagarbi Dievo baimė. Šis sakramentas sieloje įspaudžia neišdildomą žymę, sustiprina tikėjimą.

Apie tai kalbėjo ir parapijos klebonas Petras Baniulis, sveikindamas visus kandidatus. Sutvirtinimo sakramentą teikė J. E. Panevėžio vyskupas ordinaras Linas Vodopjanovas OFM, savo pamoksle pasveikinęs ir Tėvo dienos proga, ir priminęs Šeštinių prasmę, ir sutvirtinamiesiems palinkėjęs kasdien siekti šventumo. „Šventumas prasideda nuo virtuvės: kaip elgiamės su artimu, kaip vyksta kasdienis gyvenimas. Visi esame kviečiami eiti į šventumą. Kaip sekasi – priklausys nuo mūsų. Prasmukti pas Dievą neina – juokavo vyskupas, − bus aiški apyskaita: veidas į veidą. Pasiekti šventumą padeda Šv. Dvasia.“ Ir jaunuoliams, ir suaugusiesiems įstrigo vyskupo nuoširdūs palinkėjimai naujajam gyvenimo etapui: gyventi nepamirštant trijų žodžių. AČIŪ – svarbiausias, vedantis į santykį su kitu: tėvais, seserimis, broliais. Ir su Dievu – turim dėkoti Jam, kad duoda šią dieną, siunčia Šv. Dvasią, kad atleidžia… Be šio žodžio, pasak vyskupo, gyvenimas būtų labai savanaudiškas.  Kitas svarbus žodis – PRAŠAU. Ir – ATSIPRAŠAU; tai nelengva – kaip ir išpažintis, bet tai duoda naują gyvenimą…

„Jėzus nori kartu su jumis eiti per gyvenimą“, − šv. Mišiose sakė vyskupas, po pamokslo atlikdamas tradicines Sutvirtinimo sakramento suteikimo apeigas anykštėnams: Krizmos aliejumi kryžiaus ženklu patepdamas sutvirtinamojo kaktą ir tardamas: „Šiuo ženklu priimk Šv. Dvasios dovaną“.

Šią gražią ir prasmingą dieną visiems jos dalyviams primins ne tik asmeniniai sutvirtinamųjų išgyvenimai ir pasiryžimai gyventi kokybiškai naują gyvenimą, bet ir svarbiausių akimirkų nuotraukos.

Rasa

Lietuvos vyskupų laiškas  Prezidento ir Europos parlamento rinkimams artėjant

Lietuvos vyskupų laiškas Prezidento ir Europos parlamento rinkimams artėjant

Brangūs Lietuvos žmonės, mieli broliai ir seserys išeivijoje,

Šiomis dienomis esame kviečiami apsispręsti ir balsuoti rinkimuose. Kiekvieno Lietuvos piliečio teisė ir pareiga yra išreikšti savo valią bei taip prisidėti prie visuomenės gerovės ir laisvės vystymosi. Todėl raginame tikinčiuosius ir visus geros valios žmones atlikti savo pareigą ir balsuoti Lietuvos prezidento bei Lietuvos atstovų Europos parlamente rinkimuose.

Kviečiame Jus rinktis atsakingai ir nesusivilioti gražiais, prieš kiekvienus rinkimus gausiai žarstomais pažadais. Prieš atiduodant savo balsą už kurį nors kandidatą vertėtų atkreipti dėmesį, ar jis gerbia žmogaus kilnumą, sąžinės ir religijos laisvę, brangina gyvybę nuo jos pradėjimo iki natūralios mirties, ar jam rūpi šeima, ar kandidatas pasisako už laisvą tėvų pasirinkimą auklėti vaikus pagal savo moralinius ir religinius įsitikinimus.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kuriuo būdu norintieji mus atstovauti yra prisidėję ar prisideda prie socialinio stabilumo, geresnės sveikatos apsaugos, paramos auginantiems vaikus stiprinimo, rūpesčio vargstančiais – seneliais, bedarbiais, ligoniais, našlaičiais – skatinimo? Ar programiniai pažadai kyla ir iš jų vertybinės pozicijos?

Asmuo, trokštantis prisiimti atsakomybę atstovauti Lietuvai, teišsiskiria padorumu ir sąžiningumu, kompetencija ir išmanymu, pastovumu ir ištikimybe saviems įsitikinimams, nesavanaudišku noru tarnauti žmogui ir visuomenei, pagarba piliečių religiniams įsitikinimams.

Nuo to, kokius atstovus išrinksime, priklausys, kaip Lietuva ir Europos Sąjunga gyvens artimiausioje ateityje. Tačiau kviečiame Jus ne vien balsuoti – ne mažiau reikia ir Jūsų maldos. Maldos už mūsų šalį ir Europą, kad Dievas padėtų mums visiems drauge kurti sąžiningesnę ir teisingesnę visuomenę, bendrus namus, kuriuose būtų gerbiamos krikščioniškosios vertybės, kur niekam nestigtų dvasinės ramybės ir materialinės gerovės.

Istorija liudija, kad krikščioniškomis vertybėmis besivadovaujančioje Europoje susiformavo pagarba žmogaus teisėms, socialinis teisingumas ir solidarumas, sąžinės laisvė, visų lygybė prieš įstatymą, valdžios tarnavimas savo žmonėms. Europos šalys susivienijo į bendriją tam, kad šie idealai būtų geriau ginami, kad jų nenustelbtų nesutarimai ir kitokie interesai. Todėl rinkdami siekime bendrojo gėrio, kuris ne skaldo, bet vienija ir yra neatsiejamas nuo krikščioniškųjų vertybių.

Ateinančiomis dienomis ir savaitėmis būkime aktyvūs savo valstybės ir Europos kūrėjai, prisiimdami atsakomybę dalyvauti rinkimuose ir išreikšti savo nuomonę. Kuo daugiau bus sąžiningų, dorų, nesavanaudiškų, savo darbą išmanančių ir Lietuvą mylinčių politikų, tuo geriau jie atstovaus mūsų šaliai ir tuo sėkmingiau spręs iškylančius iššūkius.

                                                                                               Lietuvos vyskupai