Spalio 1-jo išaušo saulėta po keletos lietingų, apsiniaukusių dienų. Džiaugėmės, nes mūsų laukė Kaišiadorys ir jų pašonėje a. a. kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškė Gurionys.

Iškilmingos Šv. Mišios sukvietė prie altoriaus visus Lietuvos vyskupus, dešimtis kunigų ir šimtus maldininkų iš visos Lietuvos.

Chorui ypač pakiliai giedant giesmę „Kristus pakrantėj stovėjo“, Jų ekscelencijos apaštališkasis nuncijus, vyskupai, paskirtasis kardinolas Sigitas Tamkevičius, būrys kunigų žengė prie altoriaus.

Pamokslininkas arkivyskupas Gintaras Grušas priminė popiežiaus Pranciškaus kvietimą apaštalauti ir paskelbė spalio mėnesį ypatingu misijų mėnesiu, kviesdamas apaštalauti parapijoje, savo aplinkoje, šeimoje, tarp pažįstamų ir nepažįstamų. Esame pakrikštyti ir siunčiami.

Po Šv. Mišių vyskupai, kunigai ir maldininkai suklupome maldai palaimintojo Teofiliaus koplyčioje. Meldėmės palaimintojo litaniją ir ypatingojo misijų mėnesio maldą.

Šią dieną Bažnyčia mini mažosios Kūdikėlio Jėzaus Teresėlės gimimą Dangui. Tai ji norėjo apaštalauti visam pasauliui ir sudegti Jėzaus meilės ugnyje. Sekime ją! Palaiminti šv. Teresėlės relikvija, išvykome į Gurionis, pas seseris eucharistietes. Ten meldėmės šv. rožinį apeidami atskiras stoteles su atskiromis paslaptimis. Didelį įspūdį paliko nutapyti stotelėse paveikslai pagal visas keturias rožinio dalis ir jų slėpinius.

Padėkoję Švč. M. Marijai motinai koplytėlėje, grįžome namo.

Ačiū Joanai Pakšienei už turiningos maldingos kelionės organizavimą.

Genovaitė R.