Metai: 2019

„…paskutiniam vagone prie lango…“ – Šeimų sekmadienis

„…paskutiniam vagone prie lango…“ – Šeimų sekmadienis

„…paskutiniam vagone prie lango…“. Yra tokia daina. Visi žinom. Prie jos dar grįšiu.

Rytas. Visi turintys vaikų puikia žino, kad su mažyliais išsiruošti – jau iššūkis. Pas mus dvi. Mažylės pametinukės… „Ar gerai šitie marškiniai, ar geriau anuos?“ „Ar nepamiršai sūrio? Pyrago?“ Juk šiandien tokai svarbi diena. Ir mes tokie svarbūs. Vos tik trečią kartą Šeimų Mišiose, o jei turim tiek atsakomybių. Ir skaitinį skaitysim, ir duonos-vyno auką prie altoriaus nešim, ir pyragą kepėm… Reikia nepasivesti. Reikia gerai atrodyti…

Myliu Dievą ir jo nuostabų humoro jausmą bei gebėjimą viską parodyti per pavyzdžius.

Jau jau toji iškilmingoji minutė. Jau jau eisim išdidžiai nešti aukos… Paimu mažylę ant rankų… Ir paaiškėja, kad ji padarius dvigubą.. ką ten dvigubą – keturgubą porciją…!!! Ir tikrai viskas netilpę į sauskelnes… Stoviu. Vienoje rankoje mažylė kitoje šventoji duona… „Kvepiu“ dukrelės turiniu ir širdyje juokiuosi: „Dieve, štai kaip paprastai Tu sakai, kad ne maršinių spalva ar pyrago skonis Tau rūpi. Štai kaip vaizdžiai tu primeni man, kad svarbiausia kokia atvira širdimi aš link Tavęs einu. Tu priimsi mane net ir apsi…“

Sunkiai talpinu į raides jausmus. Šiltos, jaukios, liūdnai-linksmos, bičiuliškos šv. Mišios, kuriose tiesiog gera. Nuostabus Vaidos balsas sklendžiantis į pačias bažnyčios kupolo kerteles, vaikų nenustygstantis šurmulys, Dievas kalbantis Antoine de Saint-Exupéry plunksnos pagalba, „Tėve mūsų“ jaučiant bendrystės energiją ateinančią iš berniuko rankos dešinėje, kai ją perleidęs per širdį galiu perduoti vyrukui su kuriuo sukibęs savo kairiąja…  Jausmas, kai esu su bičiuliais, nors daugumos jų vardų dar net nežinau…
„…ten yra tuščia vieta…“ ir panašu mes spėjome į ją įsėsti. Ty mes dar spėjome į dvejus metus važiuojantį „Šeimų bendruomenės traukinį“. Spėjome pamatyti kaip viskas atrodo šiandien…
Rytoj jau bus kitaip. Tikiu, kažkaip kitaip gerai, tačiau kitaip. Net ir būnant nauju, nesunku suprasti kokia svarbi kunigo Mindaugo rolė šioje bendrystėje – Šeimų bendrystėje. Rytoj naujas lapas visiems. Ir liūdna, kaip ir visada, kai kažkas gražaus baigiasi. Ir smalsu, kaip dabar viskas bus..? Ir linksma, na bent jau mums. Nes į mūsų parapiją atvažiuoja naujas klebonas, kuris jau rytoj važiuodamas keliu Andrioniškis-Viešintos pusiaukelėj tolumoj pamatęs aukštai plevėsuojantį Vytį galės nusišypsoti ir pagalvoti – „Aš čia dar visiškai naujas, o jau žinau kur gyvena „prijaukinti“ “

Ačiū Dievui, kad leido surasti jus.

Ačiū Jums, Šeimų bendruomene, kad taip paprastai priimate ir leidžiate būti kartu. Net jei mes ir apsi…

Balčiūnų šeimos vardu irgi Mindaugas

Mirė g. kan. Edmundas Rinkevičius

Mirė g. kan. Edmundas Rinkevičius

2019 m. rugpjūčio 6 d. po ilgos ligos Biržų ligoninėje mirė g. kan. Edmundas Rinkevičius. Velionis gimė 1950 m. sausio 20 d. Traineliškio vienkiemyje (Skiemonių parapija), Anykščių r. Baigęs Ukmergės vakarinę-vidurinę mokyklą dirbo Vilniuje, vėliau Ukmergėje autošaltkalviu. Atlikęs sovietinę privalomąją tarnybą toliau dirbo Ukmergėje.

1974 m. įstojo į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją ir baigęs mokslus 1979 m. gegužės 27 d. buvo pašventintas kunigu.

Nuo 1979 m. vikaro pareigas ėjo Panevėžyje Katedros parapijoje, po metų Pasvalyje, nuo 1981 m. Biržuose. 1984 m. tarnavo Kriaunų parapijos tikintiesiems iš kur po dviejų metų iškeltas į Jūžintų ir Ragelių parapijas. 1991 m. paskirtas į Pabiržės parapiją, po metų iškeltas į Užpalių parapiją, kurioje klebonavo iki 2003 m. Tais metais paskirtas Ramygalos parapijos klebonu. 2017 m. perkeltas klebono tarnystei į Vabalninko parapiją.

Nuo 2003 m. nepertraukiamai ėjo Panevėžio vyskupijos egzorcisto tarnystę, buvo Nacionalinės egzorcistų asociacijos viceprezidentas. 2007 m. vyskupas Jonas Kauneckas įvertindamas kun. Edmundo Rinkevičiaus sielovadinę veiklą suteikė Panevėžio vyskupijos katedros kapitulos garbės kanauninko titulą. 2016 m. Panevėžio rajono taryba kun. E. Rinkevičių išrinko Panevėžio rajono garbės piliečiu.

Kun. Edmundas Rinkevičius buvo ištikimas bei atsidavęs Dievui ir žmonėms kunigas. Rašė eiles, drožinėjo, priklausė Tautodailininkų sąjungai, yra surengęs parodas, išleidęs poezijos knygelių, publikavęs kitų tekstų.

Tesiilsi ramybėje!

Velionis pašarvotas Vabalninko Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Laidotuvių šv. Mišios rugpjūčio 9 d. 11 val. Kunigas bus palaidotas Vabalninko bažnyčios šventoriuje.

Panevėžio vyskupijos kurija

Dvasininkų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje

Dvasininkų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje

Kun. Domingo Avellaneda penkeriems metams paskirtas Panevėžio vyskupijos egzorcistu, paliekant visas kitas užimamas pareigas.

Diak. Normundas Figurinas paskirtas Utenos Kristaus Žengimo į dangų pastoraciniu bendradarbiu.

Kun. Rimantas Gudelis atleistas iš Salamiesčio Šv. Antano Paduviečio parapijos administratoriaus pareigų, paliekant visas kitas užimamas pareigas.

Kun. Rimantas Kaunietis greta visų kitų užimamų pareigų paskirtas Antano Bandzos socialinių paslaugų namų kapelionu.

Kun. mgr. Saulius Kumelis atleistas iš Šimonių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų ir Adomynės  Švč. M. Marijos Vardo parapijų administratoriaus pareigų, ir paskirtas Miežiškių Švč. M. Marijos parapijos klebonu ir Velykių Šv. apašt. Andriejaus bei Velžio Švč. Jėzaus Širdies parapijų administratoriumi.

Kun. dr. Simas Maksvytis paskirtas Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos rezidentu.

Kun. mgr. Nerijus Papirtis atleistas iš Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Saločių Šv. Juozapo parapijos klebonu ir Kyburių Švč. M. Marijos Angeliškos bei Smilgių Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų administratoriumi.

Kan. Edmundas Rinkevičius atleistas iš Vabalninko Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebono pareigų ir išleidžiamas gydytis.

Kun. Sigitas Sudentas atleistas iš Miežiškių Švč. M. Marijos parapijos administratoriaus pareigų, paliekant kitas užimamas pareigas.

Kun. mgr. Mindaugas Šakinis atleistas iš Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Andrioniškio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonu ir Viešintų Šv. arkangelo Mykolo bei Inkūnų Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos parapijų administratoriumi.

Kun. ats. kpt. Jonas Tamošiūnas atleistas iš Saločių Šv. Juozapo parapijos klebono ir Kyburių Švč. M. Marijos Angeliškos bei Smilgių Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų administratoriaus pareigų, ir paskirtas Vabalninko Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonu ir Salamiesčio Šv. Antano Paduviečio parapijos  administratoriumi.

Kun. Virginijus Taučkėla atleistas iš Andrioniškio Šv. apaštalų Petro ir Povilo, Viešintų Šv. arkangelo Mykolo ir Inkūnų Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos parapijų administratoriaus pareigų, ir paskirtas Šimonių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonu ir Adomynės  Švč. M. Marijos Vardo parapijos administratoriumi.

Kun. Eugenijus Troickis atleistas iš Velžio Švč. Jėzaus Širdies parapijos administratoriaus pareigų, paliekant kitas užimamas pareigas.

Diak. Vilius Valionis atleistas iš Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos pastoracinio bendradarbio pareigų ir paskirtas Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos pastoraciniu bendradarbiu.

Kun. dr. Romualdas Zdanys atleistas iš Velykių Šv. apašt. Andriejaus parapijos administratoriaus pareigų, paliekant visas kitas užimamas pareigas.

Kun. Ernestas Želvys atleistas iš Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaru.

Sekminių ir šeimų šventė

Sekminių ir šeimų šventė

„Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu.“ Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „ Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“. Jn 20

Priimkime visas Šventosios Dvasios dovanas! Jėzus mus siunčia būti mylinčiais, paguodžiančiais ir atlaidžiais. Atverkime širdis Dievo meilei, tegul ji pripildo, gydo ir skleidžias mumyse, darbuose ir kasdienybėje. Priimkime kitą ir atleiskime. Dėkokime už tai ką turime šiandien: už gera ir bloga, jausdami, kad niekada nebuvome ir nebūsime vieni.

Šios Sekminių mišios, kartu su šeimų mišiomis buvo ypatingos! Jauki, pakyli šventa nuotaika, „Tėve mūsų“ malda susikibus už rankų, ramybės linkintys apsikabinimai, šeimų palaiminimai- bendrystės ir Dievo meilės apraiškos, kurias čia gali patirti kiekvienas!

Kartu meldėsi ir giedojo Utenos Dievo apvaizdos seserys ir jaunieji šlovintojai. Dėkojame jiems už buvimą kartu.

Visą šventę apjungė agapė saulėtame šventoriuje.

Primename, kad šeimų mišios vyksta kiekvieno mėnesio antrąjį sekmadienį (ateinančios liepos 14 d.).

Kaip ir visada su vaikais darysime darbelius (vaikų kampelyje), aptarsime dienos evangeliją. Šlovinsim, gausim Dievo meilės ir palaiminimą dovanų 🙂

Parapijiečius kviečiame po mišių prisidėti prie vaišių stalo ir pabūti bendrystėje.

Norinčius prisidėti prie šeimų mišių veiklos, prašome kreiptis numeriu 862130107 (Justė) arba 862510801 (Živilė). Net maža pagalba yra pirmasis žingsnis plečiant mūsų gražią bendruomenę.

Išskėstom rankom priimsime!

Sutvirtinimo sakramentas Anykščių bažnyčioje

Sutvirtinimo sakramentas Anykščių bažnyčioje

Praėjusį sekmadienį, birželio 3 d., Anykščių Šv. apašt. evang. Mato bažnyčioje vyko didelė šventė – Sutvirtinimo sakramentą priėmė 52 jaunuoliai bei 7 suaugusieji.

Nuo rugsėjo pabaigos iki pat gegužės pabaigos visi kandidatai lankė katechezės užsiėmimus, vykstančius kartą per savaitę, parengtus pagal Panevėžio vyskupijos katechetinio centro patvirtintą programą, kiekvieną sekmadienį dalyvaudavo šv. Mišiose. Šioje tikėjimo kelionėje juos lydėjo mokytoja Daiva Kuprionienė, su suaugusiaisiais kartu dirbo ir mokytoja Asta Striogienė.

Sutvirtinimo sakramento priėmimas – tai krikščioniškosios brandos ženklas, liudijantis, kad Šv. Dvasia sustiprina žmogų, pasirengusį gyventi pagal Katalikų bažnyčios tikėjimą ir būti aktyviu parapijos bendruomenės nariu. Sutvirtinimo metu gaunamos septynios Šv. Dvasios dovanos − išmintis, supratimas, patarimas, tvirtumas, žinojimas, maldingumas, pagarbi Dievo baimė. Šis sakramentas sieloje įspaudžia neišdildomą žymę, sustiprina tikėjimą.

Apie tai kalbėjo ir parapijos klebonas Petras Baniulis, sveikindamas visus kandidatus. Sutvirtinimo sakramentą teikė J. E. Panevėžio vyskupas ordinaras Linas Vodopjanovas OFM, savo pamoksle pasveikinęs ir Tėvo dienos proga, ir priminęs Šeštinių prasmę, ir sutvirtinamiesiems palinkėjęs kasdien siekti šventumo. „Šventumas prasideda nuo virtuvės: kaip elgiamės su artimu, kaip vyksta kasdienis gyvenimas. Visi esame kviečiami eiti į šventumą. Kaip sekasi – priklausys nuo mūsų. Prasmukti pas Dievą neina – juokavo vyskupas, − bus aiški apyskaita: veidas į veidą. Pasiekti šventumą padeda Šv. Dvasia.“ Ir jaunuoliams, ir suaugusiesiems įstrigo vyskupo nuoširdūs palinkėjimai naujajam gyvenimo etapui: gyventi nepamirštant trijų žodžių. AČIŪ – svarbiausias, vedantis į santykį su kitu: tėvais, seserimis, broliais. Ir su Dievu – turim dėkoti Jam, kad duoda šią dieną, siunčia Šv. Dvasią, kad atleidžia… Be šio žodžio, pasak vyskupo, gyvenimas būtų labai savanaudiškas.  Kitas svarbus žodis – PRAŠAU. Ir – ATSIPRAŠAU; tai nelengva – kaip ir išpažintis, bet tai duoda naują gyvenimą…

„Jėzus nori kartu su jumis eiti per gyvenimą“, − šv. Mišiose sakė vyskupas, po pamokslo atlikdamas tradicines Sutvirtinimo sakramento suteikimo apeigas anykštėnams: Krizmos aliejumi kryžiaus ženklu patepdamas sutvirtinamojo kaktą ir tardamas: „Šiuo ženklu priimk Šv. Dvasios dovaną“.

Šią gražią ir prasmingą dieną visiems jos dalyviams primins ne tik asmeniniai sutvirtinamųjų išgyvenimai ir pasiryžimai gyventi kokybiškai naują gyvenimą, bet ir svarbiausių akimirkų nuotraukos.

Rasa

Lietuvos vyskupų laiškas  Prezidento ir Europos parlamento rinkimams artėjant

Lietuvos vyskupų laiškas Prezidento ir Europos parlamento rinkimams artėjant

Brangūs Lietuvos žmonės, mieli broliai ir seserys išeivijoje,

Šiomis dienomis esame kviečiami apsispręsti ir balsuoti rinkimuose. Kiekvieno Lietuvos piliečio teisė ir pareiga yra išreikšti savo valią bei taip prisidėti prie visuomenės gerovės ir laisvės vystymosi. Todėl raginame tikinčiuosius ir visus geros valios žmones atlikti savo pareigą ir balsuoti Lietuvos prezidento bei Lietuvos atstovų Europos parlamente rinkimuose.

Kviečiame Jus rinktis atsakingai ir nesusivilioti gražiais, prieš kiekvienus rinkimus gausiai žarstomais pažadais. Prieš atiduodant savo balsą už kurį nors kandidatą vertėtų atkreipti dėmesį, ar jis gerbia žmogaus kilnumą, sąžinės ir religijos laisvę, brangina gyvybę nuo jos pradėjimo iki natūralios mirties, ar jam rūpi šeima, ar kandidatas pasisako už laisvą tėvų pasirinkimą auklėti vaikus pagal savo moralinius ir religinius įsitikinimus.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kuriuo būdu norintieji mus atstovauti yra prisidėję ar prisideda prie socialinio stabilumo, geresnės sveikatos apsaugos, paramos auginantiems vaikus stiprinimo, rūpesčio vargstančiais – seneliais, bedarbiais, ligoniais, našlaičiais – skatinimo? Ar programiniai pažadai kyla ir iš jų vertybinės pozicijos?

Asmuo, trokštantis prisiimti atsakomybę atstovauti Lietuvai, teišsiskiria padorumu ir sąžiningumu, kompetencija ir išmanymu, pastovumu ir ištikimybe saviems įsitikinimams, nesavanaudišku noru tarnauti žmogui ir visuomenei, pagarba piliečių religiniams įsitikinimams.

Nuo to, kokius atstovus išrinksime, priklausys, kaip Lietuva ir Europos Sąjunga gyvens artimiausioje ateityje. Tačiau kviečiame Jus ne vien balsuoti – ne mažiau reikia ir Jūsų maldos. Maldos už mūsų šalį ir Europą, kad Dievas padėtų mums visiems drauge kurti sąžiningesnę ir teisingesnę visuomenę, bendrus namus, kuriuose būtų gerbiamos krikščioniškosios vertybės, kur niekam nestigtų dvasinės ramybės ir materialinės gerovės.

Istorija liudija, kad krikščioniškomis vertybėmis besivadovaujančioje Europoje susiformavo pagarba žmogaus teisėms, socialinis teisingumas ir solidarumas, sąžinės laisvė, visų lygybė prieš įstatymą, valdžios tarnavimas savo žmonėms. Europos šalys susivienijo į bendriją tam, kad šie idealai būtų geriau ginami, kad jų nenustelbtų nesutarimai ir kitokie interesai. Todėl rinkdami siekime bendrojo gėrio, kuris ne skaldo, bet vienija ir yra neatsiejamas nuo krikščioniškųjų vertybių.

Ateinančiomis dienomis ir savaitėmis būkime aktyvūs savo valstybės ir Europos kūrėjai, prisiimdami atsakomybę dalyvauti rinkimuose ir išreikšti savo nuomonę. Kuo daugiau bus sąžiningų, dorų, nesavanaudiškų, savo darbą išmanančių ir Lietuvą mylinčių politikų, tuo geriau jie atstovaus mūsų šaliai ir tuo sėkmingiau spręs iškylančius iššūkius.

                                                                                               Lietuvos vyskupai

Vyskupo vizitacija Anykščiuose: „Linkiu, kad bažnyčia netaptų muziejumi“

Vyskupo vizitacija Anykščiuose: „Linkiu, kad bažnyčia netaptų muziejumi“

Paskutinįjį balandžio savaitgalį Anykščių Šv. apašt. evang. Mato  parapijoje vyko J. E. Panevėžio vyskupo ordinaro Lino Vodopjanovo OFM vizitacija – savotiškas parapijos ekonominio ir dvasinio gyvenimo „auditas“, numatytas Bažnytinės teisės kodekso. Jo metu ganytojas išsamiai susipažino su parapijos situacija, sielovados darbais, bendravo su parapijiečiais, priėmė klebono ataskaitą, o sekmadienį su visa parapija šventė Eucharistiją.

Darbinis vizitas prasidėjo penktadienį, balandžio 26 d.  Ši diena neabejotinai įeis į parapijos istoriją, nes tokios paskirties vyskupo vizito Anykščiuose nebuvo gerą dvidešimtmetį. Vyskupas, lydimas Panevėžio vyskupijos generalvikaro Eugenijaus Styros ir Anykščių parapijos klebono dekano Petro Baniulio, savo viešnagę Anykščiuose pradėjo simboliškai – lankydamas Antano Baranausko klėtelę, didžiojo anykštėno vyskupo Antano Baranausko atminimo ženklą, ir vietas, kurios mena jo vaikystę bei gražiausią talento proveržį – poemos ‚Anykščių šilelis“ gimimą. Vėliau garbusis svečias sukalbėjo maldą prie rašytojo Antano Žukausko kapo muziejaus kalnelyje, šiltai ir draugiškai pabendravo su muziejininkais.

Visos dienos vizitacija buvo skirta susipažinti su parapijos padėtimi, pajusti jos bendrą situaciją, suprasti, kokiame kontekste vyksta pastoracija. Geriausia tą padaryti ne tik pasikliaujant statistika, bet ir gyvai kalbantis su žmonėmis. Taigi visa diena praėjo lankantis įvairiose įstaigose: po renovacijos atsinaujinusiame Kultūros centre, L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje, Anykščių ligoninės slaugos skyriuje, Jono Biliūno gimnazijoje, UAB „Imenza“, prisėdus dalykiškam pokalbiui su Anykščių rajono savivaldybės meru Sigučiu Obelevičiumi bei su parapijos Pastoracinės tarybos nariais. Anykštėnams susitikimą su vyskupu Linu primins jo dovanotos knygelės su popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje kalbų rinkiniu.

Tradiciškai vizitacija užbaigiama iškilmingomis sekmadienio šv. Mišiomis su visa parapijos bendruomene. Balandžio 28 d. pasitiktas prie šventoriaus vartų, vyskupas, lydimas generalvikaro Eugenijaus Styros, parapijos klebono Petro Baniulio ir diakono Viliaus Valionio, įžengė į bažnyčią, Sumos ir kameriniam chorui „Salve Cantus“ (vad. Rimvydas Griauzdė) giedant tradicinę giesmę „Sveikas, Ganytojau“.

Šv. Mišių pradžioje klebonas P. Baniulis vyskupo ir parapijiečių akivaizdoje perskaitė ataskaitą apie parapijos pastarojo meto aktualijas, pasiekimus, artimiausius planus. Parapijiečiams tai irgi buvo puiki proga išgirsti, su kokiais iššūkiais susiduria parapija, kokie neatidėliotini darbai laukia (nors, kaip juokavo vyskupas, „remontai niekada nesibaigia ir nesibaigs“), kas turėtų būti svarbiausia parapijos gyvenime. Pasidžiaugęs tuo, kas padaryta, klebonas pabrėžė, jog „norint įveikti nors mažiausią kalną, neužtenka vien tik klebono ar kitų dvasininkų entuziazmo. Visada reikalinga pagalba – ir finansinė, ir fizinė, ir, svarbiausia, geranoriškumas – ir valdžios, ir parapijiečių“. Klebonas įvardijo ir parapijos bėdas, turbūt bendras daugeliui Lietuvos parapijų, – nemažai parapijiečių bažnyčiai priklauso tik formaliai, nešvenčia šv. Mišių, nedalyvauja bendruomenės gyvenime. „Stingant sąmoningumo, bendruomenė ir bažnyčia dažniausiai tapatinama tik su kunigais, pamirštant, kad parapija esame mes visi, ir tik nuo mūsų noro prisidėti prie jos gyvenimo priklausys, kaip mes čia jausimės – kaip namuose, ar tik kaip svečiuose“ – kalbėjo klebonas.

„Gali būti auksiniai skliautai, bet jei bažnyčia bus tuščia, ji taps muziejumi,“ – reziumavo vyskupas, padėkojęs klebonui už išsamią ataskaitą ir priminęs, kad anykštėnai turėtų ne vien džiaugtis bažnyčia kaip gražiu architektūros pastatu, bet ir širdį lenkti prie Dievo. Šv. Mišias vyskupas aukojo už parapijiečius, už Anykščių bažnyčios statytojus, už kunigus, kurie visą šimtmetį rūpinosi bažnyčia ir joje skelbė Dievo žodį; ragino maldoje prisiminti jaunimą, vaikus, sergančiuosius ir kenčiančiuosius, pasidžiaugė, kad skiriamas vis didesnis dėmesys šeimoms („kur šeima, ten parapijos ateitis“), linkėjo visiems augti Dievo pažinime.

Savo nuoširdžioje ir įtaigioje homilijoje vyskupas Linas kalbėjo apie tai, kad didžioji krikščionių jėga ir palaiminimas yra tai, kad mes tikime nematę – mes neprisilietėme Jėzaus žaizdų, realiai jo nematėme, bet tikime, kad jis yra gyvas, kad jis tarp mūsų. Būtent švęsdami sekmadienį mes ir ateiname sutikti Jėzaus, o savo gyvenimo kelionėje mes jį galime sutikti savo artimajame. „Sekmadienis pilnas vilties ir džiaugsmo“, – dar kartą visiems priminė vyskupas.

Anykštėnams vyskupas padarė netikėtą dovaną – priminė mūsų bažnyčios istoriją: atsivežė vyskupijos archyve saugomą 1947 m. čia kunigavusio vikaro Antano Rameikio aprašymą, kaip atrodžiusi parapija.  Buvo įdomu išgirsti, kad jau tuo metu buvusi didelė parapija, turinti apie 6000 tikinčiųjų, trobos medinės, šiaudais dengtos, o anykštėnai, vikaro akimis, buvę vidutinio ūgio, gražaus veido ir linksmo būdo, kiekvieną šventadienį lankydavę bažnyčią, didžiavęsi savo praeitimi, o parapiją kamavusios tos pačios bėdos – nemažas polinkis į svaigiuosius gėrimus…

„Išgirdome, kaip buvo, klebonas papasakojo, kaip dabar yra, bet reikia žvelgti į ateitį“, – vizito pabaigoje linkėjo garbusis svečias, kurio vizitas neabejotinai parapijiečiams suteikė vilties ir sustiprino tikėjime. O anykštėnai ganytojui dėkoja savo vyskupo A. Baranausko žodžiais:

Dieve Aukščiausias, Tėve geriausias,

Vyskupą mum užlaikyk,

Bėdas, nelaimes, ligas ir baimes

Nuo jo galvos nuvaikyk.

Rasa Bražėnaitė

Kun. P. Baniulio ir R. Bražėnaitės nuotraukos:

  1. Vyskupas prie poeto ir vyskupo A. Baranausko klėtelės
  2. Su muziejininkais prie klėtelės
  3. Prie rašytojo A. Žukausko-Vienuolio kapo
  4. Anykščių kultūros centro scenoje. Viduryje – direktorė Dijana Petrokaitė
  5. Naujoji kultūros centro kino salė
  6. Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje vyskupą priima direktorė Regina Drūsienė (antra iš dešinės) ir tikybos mokytoja Daiva Kuprionienė
  7. Anykščių rajono savivaldybės mero Sigučio Obelevičiaus (pirmas iš kairės) kabinete
  8. L. ir S. Didžiulių bibliotekoje

  9. 11-15. Iškilmingos šv. Mišios Anykščių Šv. apašt. evang. Mato bažnyčioje

Panevėžio vyskupo velykinis žodis

Panevėžio vyskupo velykinis žodis

Mieli broliai ir seserys,

Evangelijoje pagal Luką, randame pasakojimą dviejų mokinių patirtį, kelyje į Emausą. Prisikėlęs Jėzus pasirodo mokiniams, eina kartu, primena, ir užsuka pas mokinius, kad su jais pasiliktų. Tai evangelisto Luko nuomone, yra Prisikėlimo prasmė – kad Jėzus keliauja kartu su mumis visur, kur keliaujame mes, ir kad visur, kur mes užsukame, kartu su mumis valgo. Lukui kaip tik Eucharistija yra ta vieta, kurioje mes susitinkame su Prisikėlusiuoju. Tai jis įtaigiai perteikia: „Vakarieniaudamas su jais prie stalo, paėmė duoną, sukabėjo palaiminimą, laužė ir davė jiems. Tada jų akys atsivėrė, ir jie pažino Jėzų; bet jis pranyko jiems iš akių“. Jėzus pas mokinius yra svečias. Tačiau Jis čia, pats imdamas duoną ir ją dalydamas, elgiasi kaip namų šeimininkas. Iš to, kaip Jėzus tai daro, mokiniai aiškiai atpažįsta Prisikėlusįjį. Ir ateityje duonos laužymas jiems bus ta vieta, kurioje jie žinos tarp jų esant Prisikėlusįjį. Kiekviename duonos laužyme, kiekvienoje Eucharistijoje pats prisikėlęs Jėzus laužo mokiniams duoną ir įrodo jiems savo meilę. O mokiniai į Jėzaus buvimą reaguoja visada džiaugsmingai: “Jie kasdien sutartinai rinkdavosi šventykloje, o savo namuose tai vienur, tai kitur laužydavo duoną, su džiugia ir tauria širdimi drauge vaišindavosi“. Apd.2,46.

Joks kitas evangelistas tiek daug nepasakojo apie valgymą kaip Lukas. Jėzus nuolatos valgo kartu su mokinais, su fariziejais, su nusidėjėliais ir muitininkais. Eucharistija Lukui yra tąsa tų daugelio kartų, kai Jėzus valgė kartu su žmonėmis, kuriems Jis parodė Dievo gerumą ir draugiškumą. Eucharistija reiškia tai, kad Kristus pats vėl yra tarp mūsų. Jis kalba mums ir išaiškina mūsų gyvenimą. Mums yra leista patirti Jo artumą ir tuo džiaugtis. Tačiau mes Jo nematome. Lukas Jėzaus neregimumą perteikia tipišku graikų posakiu: „Jis jiems tapo nematomas“. Dievas mums pasirodo ir tuoj pat pranyksta iš akių. Mokiniams atsiveria akys. Jie tame jiems duoną laužančiame vyre atpažįsta Jėzų. Ir tuoj pat jie Jo nebemato. Jie Jį regi vidinėmis akimis. Eucharistija reiškia tai, kad mes žvelgiame šiomis vidinėmis akimis. Tada tame valgyje, kurį valgome, toje duonoje, kurią vienas kitam laužome, tarp mūsų matysime ir patį Prisikėlusįjį. Jeigu šiandien šventi Eucharistiją, arba kiekvieną sekmadienį ar kasdien, tai dalyvauja pats Jėzus, pats Prisikėlusysis. Jis pats laužia duoną. Jis taria tau meilės žodžius. Atverkime šiems žodžiams savo širdis, kad jos užsidegtų taip pat kaip mokinių iš Emauso širdys. Per Komuniją Prisikėlusysis tau tiesia sulaužytą duoną, kad pagydytų ir surištų visa, kas yra sulaužyta ir sudaužyta tavyje, kad tavo gyvenimo istorijos lūžius paverstų gyvybingumo žyme. Aš linkiu, kad tau atsivertų akys ir tu pats atpažintum Jėzų, kuris duonos simboliu dovanoja tau save, kad su tavimi pasidalytų ir savo meile priverstų degti tavo širdį.

Kur beeitume – visur galime sutikti Kristų, kur kelias bevestų – dėmesingai žvelkime į einantį greta. Gal tai Jis  – slėpiningasis bendrakeleivis, brolyste ir meile galintis atverti mūsų žmogiškojo pašaukimo prasmę?

Jėzus atsiskleidžia laužydamas duoną, dieviškosios Eucharistijos bei broliškumo slėpinyje prie vieno stalo, kad Jis yra Dievas ir žmogus, ir perėjimu iš mirties į gyvenimą savo prisikėlusiuoju Kūnu kelia mus link dangiškojo altoriaus.

Laimingų Šventų Velykų!

                                                                                                         
  Panevėžio vyskupas

  Linas Vodopjanovas OFM

                                                                                                             

Didysis Šeštadienis

Didysis Šeštadienis

Didysis šeštadienis skirtas paminėti Viešpaties kapo tylą, paslaptingą perėjimą iš mirties į prisikėlimą.

Didįjį šeštadienį krikščionių bendruomenė nešvenčia Eucharistijos, nėra nei Mišių, nei Komunijos. Kodėl nešvenčiama Eucharistija? Tai atspindi tikrąją Didžiojo šeštadienio reikšmę: Bažnyčia išgyvena didžios tuštumos jausmą, tačiau tai nėra nebuvimo tuštuma, o laukimo, ir netrukus ji prisipildys prisikėlusio Viešpaties artumo. Laukdami ir melsdamiesi liudijame ir savo viltį bei tikėjimą prisikėlimu ir antruoju Viešpaties atėjimu.

 Velyknakčio budėjimas

Velyknakčio budėjimo liturgiją sudaro keturios dalys:

Per Šviesos, arba Žiburių, liturgiją bažnyčios šventoriuje uždegama ir šventinama ugnis, nuo kurios šventinama Velykų žvakė, o jos šviesa perduodama žmonių žvakelėms. Šventindamas Velykų žvakę, celebrantas įbeda penkis kryžiaus formos smilkalų grūdus, simbolizuojančius penkias Jėzaus žaizdas. Velykų žvakė simbolizuoja prisikėlusį Kristų, Pasaulio šviesą.

Žodžio liturgijos metu Biblijos skaitiniai pasakoja apie Dievo meilę, skaitomos ištraukos pradedant pasaulio sukūrimu, pažadais, Sandora ir baigiant Kristaus mirtimi ir prisikėlimu, naująja Sandora.

Per Krikšto liturgiją Kristaus šviesa nušvies katechumenų, kurie pasiruošė krikštui, gyvenimus. Celebrantas, panardindamas Velykų žvakę į vandenį, jį pašventina. Krikštijami katechumenai, o bendruomenė atnaujina Krikšto pažadus.

Eucharistijos liturgija – tai Velyknakčio ašis. Susitikdami Komunijoje su Prisikėlusiuoju tampame Jo pergalės prieš mirtį ir blogį dalyviais, Kristus triumfuoja, nugalėjęs mirtį, o mes, džiaugdamiesi Jo pergale, tampame naujais kūriniais, Kristaus Velykos yra ir mūsų Velykos, Bažnyčios Velykos. Kartu su Kristumi ir mes prisikeliame naujam vilties gyvenimui.

Krikščionių tikėjimas ir viltis gimsta Velykų slėpinyje, nes Jėzaus mirtis ir prisikėlimas suteikia mums gilesnį įvykių supratimą ir leidžia pamatyti Dievo meilę bei perkeičiančią jo jėgą ir ten, kur kiti randa tik neviltį ir nusiminimą.

Nušviesti Prisikėlusiojo šviesos, parnešime ją į savo šeimas ir pasidalysime džiaugsmu ir viltimi, kad su Jėzumi įmanoma nugalėti egoizmą, smurtą, mirtį, kad kiekvieno žmogaus kentėjime yra gyvybės ir pilnatvės viltis, kad mirtyje paslėpta pergalė, kuri kaip kviečio grūdas, krentantis į žemę, ir miršta, kad atneštų gausų derlių.

 Pagal Bernardinai.lt

20.00 val. vyks iškilmingos Velyknakčio pamaldos. Pamaldose bus šventinama ugnis ir vanduo. Ugnies pašventinimui ir krikšto pažadų atnaujinimui atsineškite žvakes.

Didysis Penktadienis

Didysis Penktadienis

Prasmė.

Didįjį penktadienį prisimename Viešpaties kančią ir mirtį, be kurių nebūtų prisikėlimo. Šis Jėzaus kančios ir mirties prisiminimas yra vilties ir pergalės pranašas. Šiandien mintimis sustojame ties kryžiumi ir Viešpaties kentėjimais; ne siekdami susigraudinti, tačiau norėdami prisiminti Jo meilę, kuria mus mylėjo iki paskutinio kraujo lašo, kad gautų atleidimą už mūsų nuodėmes.

Didįjį penktadienį nešvenčiama Eucharistija; liturgija, skirta Viešpaties Kančios minėjimui, paprasta ir tyli, jos metu klausome Viešpaties Kančios istorijos, lydimos kitų Biblijos skaitinių, padedančių suprasti nesibaigiančią Jėzaus meilę mums.

Baigiant Kryžiaus pagerbimą, patarnautojai paruošia altorių komunijai. Eucharistija, kuri bus padalijama Komunijoje, yra atnešama iš altoriaus, kur buvo padėta po Didžiojo ketvirtadienio iškilmių.

Šios dienos šventimas baigiasi šv. Komunijos padalijimu – taip kiekvienam suteikiama galimybė asmeniškai vienytis su Viešpačiu, kuris savo mirtimi suteikė mums gyvybę.

Kryžius lieka išstatytas tikinčiųjų garbinimui; tyloje ir rimtyje įsižiebia prisikėlimo viltis.

 Kaip gyventi šį laiką?

Apmąstome Viešpaties kančią ir mirtį. Šiandien pasistenkime atverti širdis ir priimti Dievo gailestingą meilę, kai Jis, mėgindamas užjausti mus mūsų varguose, atsiuntė mylimą Sūnų, kad išlaisvintų mus iš nuodėmių, žaizdų ir kentėjimų.

Viešpaties mirties apmąstymas padeda mums nelikti abejingiems artimo kentėjimui, kuriame tęsiasi Jėzaus Kančia. Prašome malonės būti jautriems kitų kančiai ir pažvelgti į kitus kenčiančius meilės akimis, padėti jiems ir užjausti.

Viešpaties mirtis gali sugriauti mūsų egoizmo sienas ir pakeisti mūsų akmenines širdis į kūniškas širdis, jautrias ir žmogiškas.

Patikėkime Nukryžiuotajam Viešpačiui savo artimųjų, draugų ir visos žmonijos bėdas, kentėjimus, nuodėmes: „Viešpatie, dėl skausmingos Tavo Kančios, pasigailėk mūsų ir viso pasaulio.“

Dalyvavimas Kryžiaus kelyje nėra kokia eilinė procesija ar pasyvus religinio teatro pasirodymo stebėjimas. Leidęsi į Kryžiaus kelią, lydėkime Kristų savo malda, išgyvendami su dėkingumu ir meile Jo Kančią.

Kai garbiname Kristaus kryžių, prisiminkime, kad tai nėra vien paprasta lenta, kurią bučiuojame ir kuriai lenkiamės, tačiau tai atpirkimo kryžius, aplaistytas atpirkėjo krauju, priminimas mums, kad Jis dovanojo mums gyvenimą.

Priimdami Jėzų komunijoje dėkokime už Jo meilę ir junkime savo kentėjimus su Jo. Prašykime, kad mūsų širdis Dievas pripildytų meilės, kuria per mus Jis galėtų dovanoti gyvenimą visiems sutiktiesiems kelyje.

Parengta pagal www.bernardinai.lt

 

19.00 val. Kristaus Kančios pamaldos, kurios susideda iš keturių dalių: Žodžio liturgijos, Kryžiaus pagerbimo, Komunijos ir procesijos į Kristaus kapą.

Po pamaldų bus einamas Kryžiaus Kelias.