Nuo lapkričio mėnesio vyksta parapijiečių lankymas. Kunigai laimina namus ir šeimas, bendrauja, diskutuoja, teikia Ligonių patepimo sakramentą ir t. t. Jeigu yra pageidaujančių, kad aplankytų kunigai, drąsiai skambinkite.

Norint tinkamai suprasti parapijiečių lankymo tikslą, verta kreipti dėmesį į Jėzaus Kristaus pavyzdį. Jis aplankė ne tik jam gerai pažįstamų asmenų, pvz., bičiulio Lozoriaus (Jn 12, 1–8), bet ir sukčių bei nusidėjėlių, pvz., muitininko Zachiejaus (Lk 19, 1–10), namus. Kitų akimis tai papiktinimas, o Jėzaus akimis – dar vienas laimėtas žmogus. Žvelgiant į Kristaus pavyzdį, verta lankyti visus žmones, net ir tuos, kurie yra klystkeliuose. Dvasininkai apsilankydami jų aplinkoje atneša jiems Dievo meilę, tėviškai kviesdami kartu su Kristumi kardinaliai keisti savo gyvenimo būdą ir jungtis į Bažnyčios bendruomenę, kurioje tikinčiųjų rūpesčiu ir pagalba Dievui veikiant žmonės atpažįsta tikėjime tikrąjį bendruomeninį gyvenimo džiaugsmą. Bažnyčia vis daugiau dėmesio skiria pasauliečiams, nes jie turi aktyviai didinti pasaulio šventumą ir padėti žmonėms. Apmąstant ir įsidėmint, ką mums duoda kalėdojimas ir kuo jis yra Bažnyčiai, tarp daugumos pozityvių ganytojiško vizito pusių verta paminėti šias: šeimų ir asmenų palaiminimas, namų, butų šventinimas bei bendra kunigo ir šeimos malda; puiki proga tiesiogiai pabendrauti su šeimomis, pažinti jų gyvenimą, problemas, džiaugsmus ir liūdesius, taip pat rutulioti tikėjimo temas ir vesti šeimas tikėjimo ir doros keliu; susitikimas su vaikais tėvų akivaizdoje ar atskirai – puiki proga aptarti reikalus, susijusius su pasirengimu sakramentams, katechezių ir parapinių grupelių bei tikybos pamokų lankymu, katalikišku elgesiu t. t.; galimybė išsiaiškinti materialinę ir moralinę šeimos padėtį, o prireikus padėti; galimybė stiprinti parapinę bendruomenę per bendravimą ir bendrystės puoselėjimą tarp klebono ir parapijiečių; galimybė susidaryti realų parapijos vaizdą, tinkamai įvertinti religinę ir moralinę padėtį; proga atgaivinti šeimos religinį gyvenimą kviečiant į sekmadienines šv. Mišias, parapines grupes bei renginius; vienintelė galimybė pabendrauti su apsileidusiais ir abejingais parapijiečiais, padėti atvykusiems parapijiečiams įsitraukti į parapijos gyvenimą; proga užpildyti parapijos kartoteką bei priimti laisvas aukas, skirtas lankančiam kunigui bei parapijos reikmėms. (Bažnyčios žinios 2011m. Nr. 16, Nr. 17)