Sekmadienį, sausio 23 dieną, Anykščiuose lankėsi skautai iš Vilniaus. Svečiai aplankė vietas, susijusias su 1863-1864 metų Sausio sukilimu: bažnyčią Paberžėje, Raguvos mišką, kur Zigmantas Sierakauskas laimėjo Genėtinių mūšį, sukilėlių kapines Vilkiškių miške (Panevėžio r.), buvo uždegtos žvakės prie paminklinio akmens Knebiuose netoli Inkūnų, kur sukilėliai turėjo savo stovyklą. Skautų vadovas kun. Dariušas Stančikas (ks. Dariusz Stańczyk) kartu su klebonu kun. Petru Baniuliu aukojo šv. Mišias. Kun. Dariušas, nors yra kilęs iš Lenkijos ir ilgą laiką dirbo Vilniuje, šiuo metu paskirtas klebonu Tobolsko mieste Rusijoje. Į šį Sibiro regioną buvo ištremta daugybė Lietuvos žmonių, kurių palikuonys ir dabar ten gyvena. Dvasininkas, sakydamas pamokslą, itin jautriai papasakojo apie sustikimus su šiais žmonėmis, kurie iki šiol kaip didelį turtą puoselėja protėvių perduotą katalikišką tikėjimą ir tradicijas. Per pamokslą Kun. Dariušas taip pat prisiminė ir Anykščių bažnyčios dvasininkus- kleboną Ferdinandą Stulginskį ir kun. Joną Jacevičių, kurie po Sausio sukilimo buvo ištremtį į Sibirą. Vikaras J. Jacevičius buvo ištremtas į Orenburgo, klebonas F. Stulginskis – Irkutsko guberniją. Šiais metais sukanka 120 metų nuo klebono F. Stulginskio mirties. Po šv. Mišių skautai uždegė žvakes prie Anykščių bažnyčios šventoriuje esančio kryžiaus, skirto Sausio sukilimo sukilėliams ir čia dirbusiems dvasininkams atminti.

Gloria victis!

Stanislovas L.