Kunigų skyrimai
2018.07.11

Kun. Pavel ANDŽEJEVSKI atleidžiamas iš Panevėžio Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo rektorato rektoriaus pareigų ir skiriamas Panevėžio Švč. Trejybės rektorato rektoriumi bei laikinai eiti Panevėžio-Krekenavos dekanato dekano pareigas, paliekant kitas turimas pareigas.

Kun. dr. Simas MAKSVYTIS atleidžiamas iš Panevėžio Švč. Trejybės rektorato rektoriaus ir Panevėžio-Krekenavos dekanato dekano pareigų ir išleidžiamas gydytis.

Kun. Sigitas SUDENTAS atleidžiamas iš Alantos Šv. apašt. Jokūbo parapijios klebono ir Skiemonių Švč. M. Marijos Aplankymo parapijos administratoriaus pareigų ir skiriamas Panevėžio Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo rektorato rektoriumi.

Kun. mgr. Audrius VOGULIS atleidžiamas iš Truskavos Šventosios Dvasios parapijos klebono ir Anciškio Šv. apašt. evang. Mato parapijos administratoriaus pareigų ir skiriamas Alantos Šv. apašt. Jokūbo ir Skiemonių Švč. M. Marijos Aplankymo parapijų administratoriumi.

Kun. mgr. Alfredas PUŠKO skiriamas Truskavos Šventosios Dvasios ir Anciškio Šv. apašt. evang. Mato parapijų administratoriumi paliekant kitas užimamas pareigas.

Kan. Vladas RABAŠAUSKAS atleidžiamas iš Palėvenės Šv. Domininko parapijos administratoriaus pareigų.

Kun. dr. Rimantas GUDELIS skiriamas Palėvenės Šv. Domininko parapijos administratoriumi.

Kun. lic. Vitalijus KODIS skiriamas Panevėžio Švč. Trejybės rektorato pastoraciniu bendradarbiu vikaro teisėmis ir pareigomis.

Kun. Rimantas RIMKUS atleidžiamas iš Panevėžio Švč. Trejybės rektorato pastoracinio bendradarbio pareigų ir skiriamas Utenos Dievo Apvaizdos parapijos vikaru.

Kun. mgr. Žilvinas TREINYS atleidžiamas iš Utenos Dievo Apvaizdos parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilos parapijos vikaru.

Kun. mgr. Egidijus TUBELIS atleidžiamas iš Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos vikaro pareigų ir išleidžiamas studijoms į Romą.

Kun. Vladas JACKŪNAS skiriamas Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaru.

Kun. Feliksas ČIŠKAUSKAS atleidžiamas iš Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Kupiškio Kristaus į Dangų žengimo, Alizavos Šv. Jono Krikštytojo ir Palėvenėlės Švč. M. Marijos parapijų vikaru.

Diak. Vilius VALIONIS atleidžimas iš Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos pastoracinio bendradarbio pareigų ir skiriamas Anykščių Šv. apašt evang. Mato parapijos pastoraciniu bendradarbiu.

Panevėžio vyskupijos kurija