Renginiai kraunami

« Visi renginiai

  • Šis renginys jau įvyko.

Pirmasis mėnesio šeštadienis.

2023-10-07

Šv. Mišios 11 ir 18 val.

Melsimės Švč. M. Marijos litaniją ir Pasiaukojimo maldą.

1917 metais Portugalijos kaimelyje Fatimoje trims piemenėliams Liucijai, Jacintai ir Pranciškui apsireiškė Švč. Mergelė Marija. 1917 m. birželio 13 d. ji kalbėjo: „Jėzus nori žemėje įsteigti mano Nekaltosios Širdies garbinimą. Kas jį priims, tam aš pažadu išganymą. Šios sielos bus Dievo mylimos lyg gėlės, kurias aš dedu, kad papuoščiau Jo sostą“.

Liepos 13 d. Dievo Motina mokė vaikus: „Aukokitės už nusidėjėlius ir dažnai kalbėkite, ypač kai atliekate auką: „O Jėzau, tai darau iš meilės Tau, už nusidėjėlių atsivertimą ir norėdamas atsilyginti už nuodėmes prieš Nekaltąją Marijos Širdį“. Po šių žodžių Marija parodė vaikams siaubingą pragaro viziją ir kalbėjo: „Jūs matėte pragarą, į kurį eina vargšų nusidėjėlių sielos. Kad jas išgelbėtų, Dievas nori pasaulyje įsteigti pamaldumą mano Nekaltajai Širdžiai. Jei bus daroma, ką jums sakau, daug sielų bus išgelbėta, ir bus taika… Kad apsaugočiau nuo to, aš ateisiu prašyti Rusijos paaukojimo mano Nekaltajai Širdžiai ir atgailos Komunijos pirmaisiais [mėnesių] šeštadieniais. Jei mano norų bus klausoma, Rusija atsivers, ir bus taika; jei ne, tuomet jinai išplatins savo klaidas visame pasaulyje, sukels karus ir Bažnyčios persekiojimus, gerieji bus kankinami ir Šventasis Tėvas daug kentės. Atskiros tautos bus sunaikintos. Bet galiausiai mano Nekaltoji Širdis triumfuos. Šventasis Tėvas paaukos man Rusiją, kuri atsivers, ir pasauliui bus dovanotas taikos laikotarpis… Kai kalbate rožančių, po kiekvienos paslapties kalbėkite: „O mano Jėzau, atleisk mums mūsų nuodėmes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurios labiausiai reikalingos Tavo gailestingumo“.

Rugpjūčio 13 d. Marija dar paragino vaikus: „Melskitės, daug melskitės ir aukokitės už nusidėjėlius! Daug sielų eina į pragarą, nes niekas už jas nesiaukoja ir nesimeldžia“. Regėtojai uoliai vykdė šį Dievo Motinos pažadą, savo apsimarinimu ir malda siekdami atsilyginti už nuodėmes, daromas prieš Nekaltąją Marijos Širdį. Jacinta ir Pranciškus mirė vaikystėje, pasiekę šventumo (jie paskelbti palaimintaisiais 2000 05 13).

Apsireiškimų Fatimoje antgamtiškumą Leirijos vyskupas oficialiai pripažino 1930 10 13, pirmųjų šeštadienių pamaldumą – 1939 09 13.

Liucija tapo vienuole. 1925 m. gruodžio 10 d. Pontevedros vienuolyne jai vėl apsireiškė Švč. Mergelė Marija ir parodė savo Sopulingąją Širdį. Dievo Motina kalbėjo: „Mano dukra, štai mano Širdis, vainikuota erškėčių, kuriais ją nuolat bado nedėkingi žmonės savo piktžodžiavimais ir nedėkingumu. Bent jau tu stenkis mane paguosti ir paskelbk, kad visiems, kurie penkis mėnesius, kiekvieną I šeštadienį…

– atliks išpažintį,

– priims šventąją Komuniją,

– sukalbės trečdalį rožančiaus

– ir pabus kartu su manimi 15 minučių, mąstydami apie 15 rožančiaus paslapčių,

– kad man atsilygintų,

aš pažadu padėti mirties valandą visomis malonėmis, reikalingomis jų sielų išganymui“.

Atlikdami pirmuosius šeštadienius, mes ne tik ypatingai pagarbiname Nekaltąją ir Sopulingąją Marijos Širdį, ne tik įvykdome Fatimos Dievo Motinos nurodymą melstis už nusidėjėlių atsivertimą, bet ir maldaujame Viešpatį Rusijos atsivertimo bei pažadėtojo Nekaltosios Marijos Širdies triumfo.

Norint gauti šias didžiules malones, reikia:

1. Prieiti sakramentinės išpažinties. 1926 02 15 ses. Liucijai apsireiškė Kūdikėlis Jėzus. Sesuo paklausė, ar išpažintį galima atlikti iki aštuonių dienų prieš I šeštadienį. Jėzus atsakė: „Taip, ir netgi ilgiau, svarbu, kad tie, kurie mane priima, būtų malonės būklėje ir kad turėtų ketinimą atsilyginti Nekaltajai Marijos Širdžiai“.

2. Vertai ir pagarbiai priimti šv. Komuniją. Ją reikia priimti būtinai pirmaisiais šeštadieniais ir penkis kartus be pertraukos – dėl kokių nors priežasčių praleidus Komuniją, reikia pradėti skaičiuoti iš naujo.
1930 05 29 sesuo Liucija prašė Viešpaties paaiškinimo, kodėl reikia atlikti būtent penkis pirmuosius šeštadienius. Apsireiškęs Jėzus kalbėjo: „Mano dukra, priežastis yra paprasta. Yra penkių rūšių įžeidimai ir šventvagystės prieš Nekaltąją Marijos Širdį:

– šventvagystės prieš Nekaltąjį Prasidėjimą,

– prieš jos nuolatinę mergystę,

– prieš jos dieviškąją motinystę, kartu nepripažįstant jos ir žmonių Motina,

– šventvagystės tų, kurie viešai siekia įdiegti vaikų širdyse abejingumą, panieką ar netgi neapykantą šiai Nekaltajai Motinai,

– ir tų, kurie ją tiesiogiai įžeidžia jos atvaizduose“.

Tuomet Liucija paklausė, ar šv. Komuniją galima perkelti į sekmadienį po pirmojo šeštadienio. Viešpats atsakė: „Ši pamaldi praktika bus taip pat priimtina sekmadienį, einantį po pirmojo šeštadienio, jei dėl rimtos priežasties mano kunigas tai leis“.

3. Užtenka sukalbėti vieną rožančiaus dalį (penkias paslaptis).

4. Reikia (atskirai nuo rožančiaus) bent 15 minučių mąstyti apie vieną ar kelias iš 15 rožančiaus paslapčių.

5. Visa tai reikia daryti siekiant permaldauti ir paguosti Nekaltąją Marijos Širdį, žeidžiamą nuodėmių ir abejingumo.

***

Pasiaukojimo Nekaltajai Marijos Širdžiai aktas (kalbamas pirmaisiais mėnesio šeštadieniais ir Nekaltosios Marijos Širdies šventėje)

Marija, galingoji Mergele, gailestingoji Motina, dangaus Karaliene ir nusidėjėlių Gynėja, mes aukojamės Tavo Nekaltajai Širdžiai. Aukojame Tau save ir savo gyvenimą: visa, ką turime, ką mylime ir kas esame. Tau tebūna skirtos mūsų kūno jėgos, širdis ir siela, Tau mūsų namų židiniai, šeimos ir Tėvynė. Visa, kas yra mumyse ir aplink mus, tepriklauso Tau ir tesinaudoja Tavo motiniška globa.

Kad šis mūsų pasiaukojimas būtų tvirtas ir nepaliaujamas, šiandien mes prie Tavo kojų atnaujiname Krikšto įžadus ir Pirmosios šventosios Komunijos pasiryžimus. Mes pasižadame visuomet drąsiai išpažinti šventąjį tikėjimą, visuomet, kaip dera tikriems katalikams, klausyti popiežiaus bei jo skirtų vyskupų. Mes pasižadame stropiai laikytis Dievo ir Bažnyčios įsakymų, sąžiningai švęsti sekmadienį ir įsakytomis dienomis uoliai dalyvauti šventosiose Mišiose. Mes ryžtamės kaip galima dažniau naudotis dvasią stiprinančiomis religinėmis priemonėmis, ypač išpažintimi ir šventąja Komunija.

Galingoji Dievo Motina, meilingoji mūsų globėja, pasižadame iš visos širdies šventai darbuotis, kad išplistų Tavo Nekaltosios Širdies viešpatavimas ir tuo būdu mūsų ir visų žmonių sielose, mūsų Tėvynėje ir visame pasaulyje kuo greičiau ir kuo tvirčiau įsikurtų garbingojo Tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus karalystė. Amen.

Informacija

Data:
2023-10-07
Renginys kategorijos:
,

Vieta

Anykščių bažnyčia
Vilniaus g. 8
Anykščiai, LT-29145 Lietuva

Kalendorių sukūrė Renginių kalendorius