Renginiai kraunami

« Visi renginiai

  • Šis renginys jau įvyko.

Gegužinės pamaldos

2023-05-01 - 2023-05-31

Gegužės mėnuo yra skirtas mūsų dangiškajai motinai – Švč. Mergelei Marijai. Kiekvieną dieną šiokiadieniais po 19 Šv. Mišių melsimės Švč. M. Marijos litaniją. Sekmadieniais po 8.30 val. Šv. Mišių. Šv. Mišios nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d. vakarais vyks 19 val.

Švč. Mergelės Marijos litanija

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija,   |   melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja,
Šventoji Mergelių Mergele,
Motina Kristaus,
Motina Bažnyčios,
Motina Dievo malonės,
Motina Gailestingumo,
Motina tyriausioji,
Motina skaisčiausioji,
Motina nepalytėtoji,
Motina nesuteptoji,
Motina meilingoji,
Motina stebuklingoji,
Motina geroji patarėja,
Motina Sutvėrėjo,
Motina Išganytojo,
Mergele išmintingoji,
Mergele garbingoji,
Mergele šlovingoji,
Mergele galingoji,
Mergele maloningoji,
Mergele ištikimoji,
Teisybės paveiksle,
Išminties soste,
Mūsų linksmybės priežastie,
Dvasios inde,
Garbės inde,
Įstabusis maldingumo inde,
Paslaptingoji rože,
Dovydo bokšte,
Balčiausiasis bokšte,
Aukso namai,
Sandoros skrynia,
Dangaus vartai,
Aušros žvaigžde,
Ligonių sveikata,
Nusidėjėlių gynėja,
Nuliūdusiųjų paguoda,
Krikščionių pagalba,
Karaliene angelų,
Karaliene patriarchų,
Karaliene pranašų,
Karaliene apaštalų,
Karaliene kankinių,
Karaliene išpažinėjų,
Karaliene mergelių,
Karaliene visų šventųjų,
Karaliene be gimtosios nuodėmės pradėtoji,
Karaliene į dangų paimtoji,
Karaliene šventojo rožinio,
Karaliene šeimos,
Karaliene taikos,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!

TAVO APGYNIMO ŠAUKIAMĖS, * šventoji Dievo Gimdytoja! * Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, * bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk. * Mergele garbingoji ir palaimintoji, * mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja, * su savo Sūnumi mus sutaikink,  savo Sūnui mus paveski, * savo Sūnui mus atiduoki!

Meski už mus, šventoji Dievo Gimdytoja!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Meldžiame tave, Viešpatie Dieve, Švenčiausiajai Mergelei Marijai užtariant, leisk mums, savo žmonėms, išsigelbėti iš dabartinių sielvartų, visados džiaugtis sielos bei kūno sveikata ir gėrėtis amžinąja linksmybe. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Atsimink, maloningoji Mergele Marija, jog per amžius nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kuris bėga prie Tavęs, šaukiasi Tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Pasitikėdami ir mes skubame prie Tavęs, Mergelių Mergele ir Motina! Mes einame pas tave ir, būdami nusidėjėliai, su gailesčiu puolame prie tavo kojų. Tu, Įsikūnijusio Žodžio Motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai išgirsk ir išklausyk. Amen.

Giesmė

Sveika, Marija, Motina Dievo.
Dangaus mums duota naujoji Ieva!
Atmint mus teikis savo širdyje,
Melsk už mus Dievą, sveika, Marija!

Sveika, Mergele nesuteptoji,-
Kančioj mus guodi, ligoj globoji;
O kvepiančioji dangaus lelija,
Duok sveiką orą, sveika, Marija!

Tu žemei Dievą gimdei, penėjai,
Dangaus Valdovą, mūs Atpirkėją;
Tegul mūs šaliai palaima lyja,
Gink mus nuo bado, sveika, Marija!

Tu mirtį savo Sūnaus regėjai,
Ašaras graudžias po kryžium liejai;
Per savo kančią lyg Kalvariją
Duok mums kantrybės, sveika, Marija!

Šventa Mergele, pilna malonės,
Vienybę platink, sutaikink žmones,
Naikink rūstybę visų širdyje,
Suteik ramybę, sveika, Marija!

Šventoji Motin, visų tyriausia,
Duok nekaltybės dorą brangiausią,
Naikink širdyje pikto vergiją,
Duok Dievo meilę, sveika, Marija!

O Karaliene visų šventųjų,
Išgirsk meldimą žmonių kaltųjų,
Neleisk mums žūti baisioj ugnyje,
Nuvesk į dangų, sveika, Marija!

Informacija

Pradžia:
2023-05-01
Pabaiga:
2023-05-31
Renginys kategorijos:
,

Vieta

Anykščių bažnyčia
Vilniaus g. 8
Anykščiai, LT-29145 Lietuva