Renginiai kraunami

« Visi renginiai

  • Šis renginys jau įvyko.

PASAULINĖ MISIJŲ DIENA

2019-10-20

Pasaulinės misijų dienos proga (2019 m. spalio 20 d.)

Šv. Mišios bus aukojamos 9, 11 ir 18 val. atvirukas-ymm-lt

Šio sekmadienio rinkliava bus skirta misijų veikloms paremti.

Popiežiaus PRANCIŠKAUS žinia

Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje

Brangūs broliai ir seserys,

2019-ųjų spalį pakviečiau visą Bažnyčią išgyventi ypatingą misionierystės laiką, paminint popiežiaus Benedikto XV apaštališkojo laiško Maximum illud paskelbimo (1919 m. lapkričio mėn. 30 d.) šimtąsias metines. Jo toliaregė ir pranašiška apaštališkoji iniciatyva man patvirtino, kaip svarbu ir šiandien atnaujinti Bažnyčios misijinį įsipareigojimą, dar labiau grindžiant Evangelija Bažnyčios misiją skelbti ir nešti pasauliui mirusio ir prisikėlusio Jėzaus Kristaus išganymą.

Šios Žinios pavadinimas yra toks pats, kaip spalį minimo Ypatingojo misijų mėnesio tema: „Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje“. Šio mėnesio šventiškas minėjimas pirmiausia padės mums naujai atrasti mūsų tikėjimo į Jėzų Kristų misijinę prasmę, – tikėjimo, dovanai gauto Krikšto sakramentu. Mes priklausome Dievui kaip jo vaikai – tai niekada nėra individualus aktas, jis visada bažnytinis: iš bendrystės su Dievu – Tėvu ir Sūnumi, ir Šventąja Dvasia – kyla naujas gyvenimas drauge su kitais broliais ir seserimis. O tas Dievo gyvenimas nėra parduodamas produktas – mes nevykdome prozelitizmo, – bet turtas, kurį reikia dovanoti, perteikti, skelbti: tokia yra misijos prasmė. Dovanai gavome šią dovaną, dovanai ja dalijamės (plg. Mt 10, 8), neišskirdami nė vieno. Dievas nori, kad visi žmonės būtų išganyti per tiesos pažinimą ir jo gailestingumo patyrimą, dėka Bažnyčios, kuri yra visuotinis išganymo sakramentas (plg. 1 Tim 2, 4; 3, 15; Vatikano II Susirinkimas. Dogminė konst. Lumen gentium, 48).

Bažnyčia vykdo savo misiją pasaulyje: tikėjimas į Jėzų Kristų suteikia mums tinkamą visų dalykų matmenį, leisdamas žvelgti į pasaulį Dievo akimis ir širdimi. Viltis atveria mums dieviškojo gyvenimo, kuriame iš tikrųjų dalyvaujame, amžiną horizontą; meilė, kuria iš anksto skonėjamės per sakramentus ir broliškąją meilę, ragina mus eiti iki pat žemės pakraščių (plg. Mch 5, 3; Mt 28, 19; Apd 1, 8; Rom 10, 18). Bažnyčia, išeinanti į toliausius pakraščius, reikalauja nuolatinio ir nepaliaujamo misionieriško atsivertimo. Kiek daug šventųjų, kiek daug tikėjimo vyrų bei moterų mums liudija ir parodo, kokiu būdu įmanomas ir įgyvendinamas šis neribotas atvirumas, šis gailestingas išėjimas kaip raginantis meilės impulsas, meilės, kuriai būdinga dovanos, aukos ir nesavanaudiškumo logika (plg. 2 Kor 5, 14–21)! Reikia, kad tas, kuris skelbia Dievą, būtų Dievo vyras (plg. Apaštališkasis laiškas Maximum illud).

YPATINGOJO MISIJŲ MĖNESIO MALDA
Dangiškasis Tėve,
iš numirusių prisikėlęs
Tavo vienatinis Sūnus Jėzus Kristus
liepė savo sekėjams
„eiti ir padaryti Jo mokiniais visų tautų žmones“,
o Tu mums primeni, kad per Krikštą
buvome įjungti į Bažnyčios misiją.
Apdovanojęs Šventosios Dvasios dovanomis,
suteik mums malonę drąsiai ir uoliai
liudyti Evangeliją,
kad vykdydami Bažnyčiai patikėtą ir
dar nebaigtą įgyvendinti misiją
rastume naujų veiksmingų būdų
skleisti pasaulyje gyvenimą ir šviesą.
Maloningai padėk visoms tautoms
priimti Jėzaus Kristaus
gelbėjančią meilę ir Jo gailestingumą.
Jis būdamas Dievas
su Tavimi ir Šventąja Dvasia
gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen

 

Informacija

Data:
2019-10-20
Renginys kategorijos:
, ,

Vieta

Anykščių bažnyčia
Vilniaus g. 8
Anykščiai, LT-29145 Lietuva
+ Google žemėlapis