Renginiai kraunami

« Visi renginiai

  • Šis renginys jau įvyko.

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo atlaidai

2021-12-12

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo atlaidai. Marijos legionui 100 metų.

 

III ADVENTO SEKMADIENIS (Gaudete)

Susitaikinimo diena parapijoje. Esate kviečiami atliktį Kalėdinę išpažintį. Neatidėkite paskutiniai dienai. Sekmadienį bus svečias kunigas, kuris klausys išpažinčių, tars žodelį, aukos Šv. Mišias.

Atlaidai prasidės šeštadienio vakaro Šv. Mišiomis 18:00 val.

Sekmadienį Šv. Mišios 9:00, 11:00 ir 18:00 valandomis.

Kalėdaičių jau yra.

Galite įsigyti kalėdaičių bažnyčioje kiekvieną dieną prieš ir po Šv. Mišių arba galite įsigyti parapijos namuose darbo dienomis nuo 9 val. iki 17 val.

Marijos Legionas (ML) yra katalikų asociacija, kuri globojama ir vadovaujama Nekaltosios Mergelės Marijos, susiformavo į Legioną tarnauti Bažnyčiai, kovojančiai prieš pasaulio piktąsias jėgas. Jo įkūrėjas − airis Pranas Duffas.

Pranas Duffas gimė Dubline, Airijoje, 1889 m. birželio 7 d. Sulaukęs 24-rių įstojo į Šv. Vincento Pauliečio draugiją, kuri padėjo dar labiau pasišvęsti katalikybei.

1921 m. rugsėjo 7 d. jis su grupe moterų katalikių ir kunigu Michaelu Toheriu susirinko melstis – įkūrė pirmąjį ML prezidiumą. Nuo tos dienos iki pat mirties 1980 m. lapkričio 7d. jis didvyriškai vadovavo ML plėtimuisi visame pasaulyje.

Pirmasis susirinkimas įvyko vakare, paprastoje trobelėje. Čia buvo staltiese užtiestas stalas, centre stovėjo Nekaltojo Prasidėjimo statula, iš abiejų pusių gėlės, degė dvi žvakės. Visa tai išliko ir mūsų dienų susirinkimuose.

ML tikslas – Dievo garbės skleidimas per narių maldas ir aktyvų įsijungimą į Šv. Marijos ir Bažnyčios reikalus pasaulyje. ML prezidiumui vadovauja parapijos kunigas − Dvasios vadas.

Konkretūs darbai – apaštalavimas, t. y. žmonių kvietimas artėti prie Dievo, skaityti ir suprasti Evangeliją, kuo dažniau dalyvauti Eucharistijoje, lankyti senus ir sergančius žmones ligoninėje ir namuose, padėti dvasiniuose ir buities reikaluose, dalinti religinę literatūrą, informuoti ir kviesti žmones į religines šventes bei renginius, pasirūpinti Šv. Sakramentais, ypač senatvėje ar ligoje.

Visiškas atsidavimas Šv. Marijai, pasitikėjimas Jos vedimu ir globa, pamaldumas, paprastumas, draugiškumas, atjauta ir vienybė – pagrindiniai kiekvieno legionieriaus bruožai. Šalia šių darbų kas dieną melžiamės Šv. Rožinio vieną dalį, Teseros maldas, aptariame atliktus gerus darbus.

Yra aktyvūs ML nariai ir maldos pagalbininkai. Pastarieji meldžiasi namuose.

Viena ML šakų – patricijai. Jie buriasi maldai pagal gyvenamą vietą vieną kartą per mėnesį. Kitu laiku meldžiasi namuose liturginiam laikui tinkančiomis maldomis.

Mūsų parapijos ML  yra 11 aktyviųjų narių, virš 100 maldos pagalbininkų ir 20 patricijų.

Visada laukiame naujokų!

ML narė Genutė R.

ML vadovė Dalia Leščinskienė

Kalėdaičių jau yra.

Galite įsigyti kalėdaičių bažnyčioje kiekvieną dieną prieš ir po Šv. Mišių (norintys įsigyti kitu laiku, skambinkite: 867007640), eilinėmis dienomis zakristijoje arba galite įsigyti parapijos namuose darbo dienomis nuo 9 val. iki 17 val.

Atlaidams pelnyti reikia būti malonės stovyje (be sunkios nuodėmės), priimti šv. Komunija ir pasimelsti popiežiaus intencija vieną poterį.

Kviečiame dalyvauti ir gauti visuotinius atlaidus. Visuotiniams atlaidams laimėti reikia įvykdyti atlaidais pažymėtą darbą ir išpildyti tris sąlygas: atlikti išpažintį, priimti šv. Komuniją ir pasimelsti popiežiaus intencija vieną poterį (pasimelsti popiežiaus intencija čia reikia suprasti ne maldą už popiežių, bet maldą ta intencija, kuria kiekvieną mėnesį meldžiasi Šventasis Tėvas). Be to, reikia atsisakyti bet kokio prisirišimo prie bet kurios, kad ir lengvos, nuodėmės. Jei tokio nusiteikimo trūktų arba būtų nepakankamai išpildomos minėtos sąlygos, pelnomi tik daliniai atlaidai.

Atlaidai yra laikinosios bausmės už nuodėmes, kurių kaltė jau panaikinta, atleidimas Dievo akivaizdoje. Jį gauna aiškiai nurodytomis sąlygomis tinkamai pasirengęs krikščionis, tarpininkaujant Bažnyčiai, kuri, būdama atpirkimo vaisių dalytoja, turi galios skirstyti ir suteikti atsilyginimo malonę iš Kristaus ir Jo šventųjų nuopelnų lobyno. „Laikinosios bausmės” sąvoka reiškia laikinas pasekmes pačiam žmogui ar jį supančiam pasauliui. Priimant Atgailos sakramentą, atleidžiamos tik nuodėmės, bet bausmės už nuodėmes nėra visiškai pašalinamos. Atlaidai yra daliniai arba visuotiniai, tai priklauso nuo to, ar laikinąją bausmę už nuodėmes atleidžia iš dalies ar visai. Atlaidus Bažnyčia teikia šiame pasaulyje tik juos laiminčiojo naudai, jų negalima skirti už kitus gyvuosius žmones. Tačiau atlaidai gali būti pritaikomi mirusiesiems užtarimo būdu.

Dievo pasiuntinys arkangelas Gabrielius, apsireiškęs Švč. Mergelei Marijai ir sveikindamas ją, pasakė, kad ji yra pilna Dievo malonės. Bažnyčia seniai laikėsi tradicijos, jog dėl numatyto Dievo Sūnaus gimimo ir Jo išganymą teikiančios mirties, specialia Dievo privilegija Marija jau pačiame pradėjimo momente buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės. 1854 m. gruodžio 8 d. bule Ineffabilis Deus popiežius Pijus IX iškilmingai paskelbė Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dogmą (DS 2803). Ketveriems metams praėjus, Lurde apsireiškusi Marija, paklausta Bernadetos, koks jos vardas, atsakė: „Aš – Nekaltasis Prasidėjimas.“

Informacija

Data:
2021-12-12
Renginys kategorijos:
, , ,

Vieta

Anykščių bažnyčia
Vilniaus g. 8
Anykščiai, LT-29145 Lietuva

Organizatorius

Anykščių parapija