Renginiai kraunami

« Visi renginiai

  • Šis renginys jau įvyko.

Gegužinės pamaldos

2020-05-01

Gegužės mėnuo yra skirtas mūsų dangiškajai motinai – Švč. Mergelei Marijai. Šv. Mišios nuo gegužės 1 d. vakarais vyks 19 val. iki rugpjūčio 31 d.

Pamaldų laikas:

 Šiokiadieniais: 8 ir 18 val. (nuo 05.01 iki 08.31 – 19 val.)

·         Šeštadieniais: 11 ir 18 val. (nuo 05.01 iki 08.31 – 19 val.)

·         Sekmadieniais: 9, 11 ir 18 val. (nuo 05.01 iki 08.31 – 19 val.)

Popiežiaus Pranciškaus laiškas visiems tikintiesiems 2020 metų gegužės mėnesiui

Brangūs broliai ir seserys,

Artinasi gegužės mėnuo, kai Dievo tauta ypač uoliai reiškia savo meilę ir pamaldumą Mergelei Marijai. Šio mėnesio tradicija yra melstis Rožinio malda namie, šeimoje. Pandemijos apribojimai mus „privertė“ vertinti šį naminį aspektą taip pat dvasiniu požiūriu.

Todėl noriu pasiūlyti visiems iš naujo atrasti, kaip gražu melstis Rožinio malda namie. Galima tai daryti drauge arba vienam; nuspręskite pagal situaciją, įvertindami abi galimybes. Tačiau kiekvienu atveju yra viena paslaptis, kaip tai padaryti: paprastumas. Lengva rasti gerų ir sektinų maldos pavyzdžių, taip pat internete.

Siūlau jums dvi maldas Dievo Motinai, jomis melstis galite baigdami Rožinį, aš irgi jomis melsiuosi gegužę dvasiškai vienydamasis su jumis. Pridedu jas prie šio laiško, kad visi galėtų jomis pasinaudoti.

Brangūs broliai ir seserys, mūsų Motinos Marijos širdimi bendrai kontempliuodami Kristaus veidą dar labiau susivienysime kaip dvasinė šeima, ir tai padės mums įveikti šį išbandymą. Melsiuosi už jus, ypač labiausiai kenčiančius, o jūsų prašau melstis už mane. Iš širdies dėkoju ir laiminu jus.

Roma, Šv. Jono bazilika Laterane, 2020 m. balandžio 25-oji, Šv. evangelisto Morkaus šventė

PRANCIŠKUS

Pirmoji malda

O Marija,
Tu visada švieti mūsų kelyje
kaip išganymo ir vilties ženklas.
Patikime Tau save, Ligonių Sveikata,
Tu kryžiaus papėdėje vienijaisi su Kristaus kančia,
tvirtai laikydamasi tikėjimo.

Romiečių Globėja,
Tu žinai, ko mums reikia, ir esame tikri, pasirūpinsi,
kad po išbandymo vėl grįžtų džiaugsmas ir šventė,
kaip Galilėjos Kanoje.

Padėk mums, Dieviškosios Meilės Motina,
atitikti Tėvo valią
ir daryti tai, ką mums pasakys Jėzus.
Jis prisiėmė mūsų kančią
ir nešė mūsų skausmus,
kad per kryžių vestų mus į prisikėlimo džiaugsmą. Amen.

Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji Dievo Gimdytoja!
Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose,
Bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk,
Mergele garbingoji ir palaimintoji.

Antroji malda

„Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji Dievo Gimdytoja!“

Dabartinėje dramatiškoje situacijoje, slegiamoje visą pasaulį apimančių kančių ir nerimo, šaukiamės Tavęs, Dievo Motina ir mūsų Motina, ir prašome Tavo apgynimo.

Mergele Marija, šioje koronaviruso pandemijoje atkreipk į mus savo gailestingas akis, paguosk tuos, kurie liūdi ir aprauda savo mirusius artimuosius, kartais palaidotus širdį skaudinančiu būdu. Palaikyk tuos, kurie nerimauja dėl sergančiųjų, prie kurių dėl infekcijos grėsmės negali būti šalia. Pažadink pasitikėjimą tų, kuriems nerimą kelia ateities netikrumas ir padariniai ekonomikai bei darbui.

Dievo Motina ir mūsų Motina, melsk už mus Dievą, gailestingumo Tėvą, kad šis sunkus išbandymas baigtųsi ir grįžtų vilties bei ramybės perspektyva. Panašiai kaip Galilėjos Kanoje, užtark mus savo dieviškajam Sūnui, kad būtų paguostos ligonių ir aukų šeimos, kad jų širdys atsivertų pasitikėjimui.

Apsaugok gydytojus, slaugytojus, sveikatos apsaugos darbuotojus, savanorius, kurie per krizę yra pirmose fronto linijose ir stato savo gyvybę pavojun, kad apsaugotų kitus. Lydėk jų herojiškas pastangas ir duok jėgų, gerumo bei sveikatos.

Būk arti tų, kurie dieną ir naktį rūpinasi ligoniais, taip pat šalia kunigų, kurie su ganytojišku rūpinimusi ir evangeliniu įsipareigojimu stengiasi visiems padėti.

Švenčiausioji Mergele, apšviesk mokslininkų protus, kad jie rastų tinkamus sprendimus ir galėtų įveikti šį virusą.

Paremk valstybių vadovus, kad jie veiktų išmintingai, rūpestingai ir didžiadvasiškai, padėdami tiems, kurie stokoja gyvenimui būtinų dalykų, toliaregiškai ir solidariai priimdami socialines bei ekonomines programas.

Švenčiausioji Mergele, sujudink sąžines, kad didžiulės sumos, išleidžiamos ginklams gausinti ir tobulinti, būtų skiriamos atitinkamiems tyrimams skatinti, jog ateityje būtų išvengta panašių katastrofų.

Mylimiausioji Motina, stiprink priklausymo vienai didelei šeimai jausmą, visus mus jungiančio ryšio suvokimą, kad broliškumo ir solidarumo dvasia pagelbėtume įvairiopo vargo bei skurdo situacijomis. Padėk tvirtai laikytis tikėjimo, ištvermės tarnystėje, pastovumo maldoje.

Marija, Nuliūdusiųjų Paguoda, apkabink savo visus kenčiančius vaikus ir išprašyk Dievo savo visagale ranka išlaisvinti mus nuo tos baisios epidemijos, kad gyvenimas galėtų ramiai grįžti į normalią tėkmę.

Patikime save Tau, kuri mūsų kelyje švieti kaip išganymo ir vilties ženklas, o geroji, o malonioji, o mieliausioji Mergele Marija. Amen.

Gegužės mėnesį melskimės prašydami Švč. M. Marijos užtarimo.

Švč. Mergelės Marijos litanija

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija,   |   melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja,
Šventoji Mergelių Mergele,
Motina Kristaus,
Motina Bažnyčios,
Motina Dievo malonės,
Motina Gailestingumo,
Motina tyriausioji,
Motina skaisčiausioji,
Motina nepalytėtoji,
Motina nesuteptoji,
Motina meilingoji,
Motina stebuklingoji,
Motina geroji patarėja,
Motina Sutvėrėjo,
Motina Išganytojo,
Mergele išmintingoji,
Mergele garbingoji,
Mergele šlovingoji,
Mergele galingoji,
Mergele maloningoji,
Mergele ištikimoji,
Teisybės paveiksle,
Išminties soste,
Mūsų linksmybės priežastie,
Dvasios inde,
Garbės inde,
Įstabusis maldingumo inde,
Paslaptingoji rože,
Dovydo bokšte,
Balčiausiasis bokšte,
Aukso namai,
Sandoros skrynia,
Dangaus vartai,
Aušros žvaigžde,
Ligonių sveikata,
Nusidėjėlių gynėja,
Nuliūdusiųjų paguoda,
Krikščionių pagalba,
Karaliene angelų,
Karaliene patriarchų,
Karaliene pranašų,
Karaliene apaštalų,
Karaliene kankinių,
Karaliene išpažinėjų,
Karaliene mergelių,
Karaliene visų šventųjų,
Karaliene be gimtosios nuodėmės pradėtoji,
Karaliene į dangų paimtoji,
Karaliene šventojo rožinio,
Karaliene šeimos,
Karaliene taikos,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!

TAVO APGYNIMO ŠAUKIAMĖS, * šventoji Dievo Gimdytoja! * Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, * bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk. * Mergele garbingoji ir palaimintoji, * mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja, * su savo Sūnumi mus sutaikink,  savo Sūnui mus paveski, * savo Sūnui mus atiduoki!

Meski už mus, šventoji Dievo Gimdytoja!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Meldžiame tave, Viešpatie Dieve, Švenčiausiajai Mergelei Marijai užtariant, leisk mums, savo žmonėms, išsigelbėti iš dabartinių sielvartų, visados džiaugtis sielos bei kūno sveikata ir gėrėtis amžinąja linksmybe. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Atsimink, maloningoji Mergele Marija, jog per amžius nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kuris bėga prie Tavęs, šaukiasi Tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Pasitikėdami ir mes skubame prie Tavęs, Mergelių Mergele ir Motina! Mes einame pas tave ir, būdami nusidėjėliai, su gailesčiu puolame prie tavo kojų. Tu, Įsikūnijusio Žodžio Motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai išgirsk ir išklausyk. Amen.

Giesmė

Sveika, Marija, Motina Dievo.
Dangaus mums duota naujoji Ieva!
Atmint mus teikis savo širdyje,
Melsk už mus Dievą, sveika, Marija!

Sveika, Mergele nesuteptoji,-
Kančioj mus guodi, ligoj globoji;
O kvepiančioji dangaus lelija,
Duok sveiką orą, sveika, Marija!

Tu žemei Dievą gimdei, penėjai,
Dangaus Valdovą, mūs Atpirkėją;
Tegul mūs šaliai palaima lyja,
Gink mus nuo bado, sveika, Marija!

Tu mirtį savo Sūnaus regėjai,
Ašaras graudžias po kryžium liejai;
Per savo kančią lyg Kalvariją
Duok mums kantrybės, sveika, Marija!

Šventa Mergele, pilna malonės,
Vienybę platink, sutaikink žmones,
Naikink rūstybę visų širdyje,
Suteik ramybę, sveika, Marija!

Šventoji Motin, visų tyriausia,
Duok nekaltybės dorą brangiausią,
Naikink širdyje pikto vergiją,
Duok Dievo meilę, sveika, Marija!

O Karaliene visų šventųjų,
Išgirsk meldimą žmonių kaltųjų,
Neleisk mums žūti baisioj ugnyje,
Nuvesk į dangų, sveika, Marija!

Informacija

Data:
2020-05-01
Renginys kategorijos:
,

Vieta

Anykščių bažnyčia
Vilniaus g. 8
Anykščiai, LT-29145 Lietuva