METRAŠTIS

Žemiau rasite Anykščių parapijos svarbesnius įvykius. Norime su jumis pasidalinti bent dalele džiaugsmo, kurį patiriame bendrystėje vienas su kitu ir Dievu.

2017 metai

2017.07.30

Vėl nuvilnijo vargonų muzikos skambesys

Šiandien 10 val. mūsų bažnyčioje nuvilnijo nuostabūs vargonų muzikos skambesiai, pakylėdami kiekvieno klausytojo mintis į tolius. Ačiū gerbiamiems jauniems vargonininkams Mildai Atminaitei ir Vladimirui Antonovui - Čarskiui už nuostabią vargonų festivalio tąsą.

Linkime kūrybinės sėkmės, laimės asmeniniame gyvenime Dievo globoje.

2017.07.26

Atmenant mūsų didžiuosius Šv. Onos atlaidus, tariame AČIŪ!

Miesto šventė, pažymėjusi Anykščių 577-ąjį gimtadienį, tradiciškai baigiasi sekmadienį, per Šv. Onos atlaidus. Nors šie atlaidai ne tituliniai, tačiau Anykščiuose šv. Ona gerbiama nuo seno, atlaidai  į bažnyčią visada sukviečia gražų būrį ir parapijiečių, ir buvusių anykštėnų, ir turistų. Šių atlaidų svečias – buvęs ilgametis mūsų bažnyčios klebonas kan. Stanislovas Krumpliauskas, dabar besirūpinantis dusetiškių sielo...vada. Ugningą pamokslą pasakęs kanauninkas dar kartą įrodė, kad Anykščių nėra pamiršęs ir kad jam nesvetimos anykštietiškosios realijos. Atlaiduose dalyvavo ir kun. Jonas Staškevičius, kilęs iš Anykščių, dabar gyvenantis Kanadoje. Votyvos šv. mišių pabaigoje gausi procesija, lydima balsingųjų mūsų chorų, iškilmingai užbaigė ir didžiuosius atlaidus, ir Miesto šventę.

Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie mūsų atlaidų organizavimo, bažnyčios puošimo, liturgijos puošmenai - vargonininko Rimvydo Griauzdės vadovaujamam jungtiniam chorui, bažnyčios tarnams ir visiems bičiuliams bei bendradarbiams.

Dieve, globok visus!

2017.07.23

Įsibėgėja vargonų muzikos festivalis

Kiekvienos vasaros akcentas mūsų bažnyčioje – vargonų muzikos festivalis, šiemet jau septynioliktasis. Festivalis prasidėjo kartu su Miesto švente, per Šv. Onos atlaidus, suteikdamas jiems iškilmingumo, praturtindamas pasaulinės klasikos kūriniais. Tarp Sumos ir Votyvos šv. mišių vargonais griežė Jarūnė Barkauskaitė, altu – Povilas Syrrist-Gelgota ir Birutė Ilčiukaitė. Nuoširdžiai dėkojame festivalio organizatoriui Stasiui Aglinskui ir muzikantams, suvirpinusiems anykštėnų širdis, palydėjusiems maldų žodžius kerinčiais muzikos garsais.

2017.07.21

Turime, kuo pradžiuginti mūsų pačius mažiausius

Jau ne vienerius metus anykštėnai padejuoja, kad mieste nėra vaikams žaidimų aikštelės. Dabar nenustygstančius mažuosius galima atsivesti į mūsų bažnyčios šventorių – čia pastatytas batutas, ant kurio galima smagiai pašokinėti. Vaikai jau atrado šią pramogą, patenkinti ir jauni tėveliai, ir į šventorių užsukančios miestą lankančių turistų šeimos. Tokie dalykai nėra naujiena − ne vienoje Europos bažnyčioje įrengtos erdvės vaikams..., greit pavargstantiems nuo ilgo ir ramaus stovėjimo bei klausymosi. Kadangi labai pasiteisino pačioje bažnyčioje, netoli Švč. Mergelės Marijos altoriaus, įrengtas žaidimų kampelis vaikams, kur jie noriai ir piešia, ir spalvina, ir žaidžia šv. mišių metu, kviečiame atsipūsti ir šokinėjant ant batuto. O tėveliai tuo metu, saugodami vaikučius, galės pasigrožėti meniškomis ir originaliomis skulptoriaus Rimanto Idzelio Kryžiaus Kelio stotimis.

2017.07.21

Marmurinio poeto 60-metis

Šią vasarą, liepos 28-ąją, sukanka lygiai 60 metų, kai Anykščių Šv. Mato bažnyčioje buvo pastatytas ir pašventintas pirmasis Lietuvoje paminklas poetui ir vyskupui Antanui Baranauskui – marmurinis biustas. Šios sukakties proga A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus parengė ir bažnyčioje šalia meno kūrinio pastatė informacinį stendą, primenantį biusto atsiradimo istoriją.

Informaciniame stende pirmiausiai pristatomi XX a. vidurio žmonės, kurių dėka Anykščių bažnyčia buvo praturtinta pirmuoju joje įtaisytu memorialiniu ženklu. Žymiai vėliau bažnyčios erdvėje atsiras ir Konstantino Sirvydo biustas, ir Klemenso Kairio bareljefas.

Pirmasis iš šių žmonių – biusto kūrimo idėjos autorius ir sumanymo iniciatorius kunigas kanauninkas ir politinis kalinys Petras Rauda. Iš Sibiro grįžęs ir Anykščiuose porą metų gyvenęs dvasininkas nebepamatė iškilmių, kai anykštėnams buvo pristatytas marmurinis A. Baranauskas: iš dalies ir dėl šios idėjos sovietinės valdžios jis vėl buvo suimtas ir išvežtas į lagerį.

A. Baranausko biusto šventinimo iškilmėse nedalyvavo ir pagrindinis šio sumanymo finansuotojas, skyręs didžiąją dalį reikalingų lėšų, rašytojas Antanas Žukauskas-Vienuolis. Liaudies rašytojo, deputato pasirodymas parapijos renginyje būtų sukėlęs politinę audrą, tad tuo metu anykštėnams net nebuvo garsiai skelbiama, kad biustas įrengtas A. Baranausko brolio anūko A. Vienuolio asmeninėmis lėšomis. O ir iki rašytojo mirties tuo metu bebuvo likusios lygiai trys savaitės...

Stende primenami tuometiniai Anykščių parapijos kunigai titulinis klebonas Jurgis Žitkevičius ir faktiškai parapiją administravęs vikaras adjutorius Vincentas Arlauskas. Tai jie rūpinosi, kad idėjai įgyvendinti būtų sukauptos visos lėšos, o į iškilmes atvyktų kuo daugiau garbių svečių iš visos Lietuvos.

Iš visų šio sumanymo įgyvendintojų vienintelis biustą kūręs dailininkas, labiau žinomas kaip Kauno dailės mokytojas Henrikas Rudzinskas sulaukė ir Nepriklausomos Lietuvos laikų. Nors anuomet, prieš 60 metų, sovietinio saugumo apklausiamas, jis stengėsi aiškinti, kad dirbo vien tik uždarbio siekdamas, dabar akivaizdu, kad šis kūrinys Lietuvos dailės istorijoje išliko kaip ryškiausias jo skulptūrinis darbas.

Jau 60 metų marmurinis A. Baranausko – vidutinio amžiaus dvasininko – veidas žvelgia į tikinčiuosius Anykščių bažnyčioje, primindamas garbingą pareigą savo darbais turtinti ir gražinti gimtinę.

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus informacija

FOTO: A. Baranausko biustas Anykščių bažnyčioje per iškilmes XX a. 7-ajame dešimtmetyje. Nuotrauka iš kun. V. Arlausko albumo.

Lietuvos jaunimo dienos birželio 24-25 d.d. Vilniuje

         

Žmogus be laisvės – žmogus be tiesos.

Žmogus be Dievo – žmogus be žmogaus.

Klausyk! Jis kviečia! Matyk širdimi! Pasaulį keičia.

Ar tuo tiki?

Tu pamatyk save tiesoje,

Tu pastebėk kitą tamsoje.

Ištiesk rankas ir pradėk tarnaut Jėzaus laisvėje!

(Iš LJD‘2017 himno)

Lietuvos jaunimo dienos tęsia Pasaulio jaunimo dienų tradiciją, pradėtą prieš 25 metus, ir yra skirtos tikinčiam bei tikėjimo dar tik ieškančiam jaunimui. Tai yra „keliaujantis“ nacionalinis susitikimas, atviras visiems jauniems žmonėms, vykstantis vis kitame Lietuvos mieste. Šiais metais Vilniuje rinkomės jau aštuntąjį kartą.

„Jaunimo dienos − tai galimybė išgyventi įspūdingą tikėjimo šventę, kur susitinkame savo bendraamžius, Dievą ir net pačius save − tai repeticija Dangui.“ (Vysk. Kęstutis Kėvalas).

Mūsų parapijos jaunimas – net 49 – vykome į įspūdingą renginį ne tik susitikti, ieškoti, atrasti, bet ir dalyvauti mūsų kraštiečio vyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimo palaimintuoju iškilmėse. Nei lietingas ir vėjuotas oras, nei miego trūkumas, nei nuovargis neatėmė iš mūsų puikios nuotaikos, susikaupimo pamaldų metu, bendrystės džiaugsmo. Abi dienos buvo užimtos veiklomis: po kunigų sveikinimo žodžių, po koncerto Siemens arenoje rinkomės teminius užsiėmimus, kurių buvo net 47! Jie buvo išsibarstę po visą Vilnių − smagus ieškojimas! Vakare po susikaupimo, adoracijos ir Atgailos sakramento mūsų laukė puikus Martino Smitho koncertas. Naktis buvo trumpa, nes jau 7. 30 val. buvome prie Baltojo tilto, dalyvavome Fiestoje ir kitose veiklose. Apie vidurdienį įspūdinga eisena – apie 6 000 jaunų žmonių − pajudėjo Katedros aikštės link. Mūsų grupė, eidama Vilniaus širdies link, giedojo giesmes – taip stipru buvo!

Beatifikacijos iškilmės palietė kiekvieną iš mūsų: kažką nustebino žmonių ir kunigų iš viso pasaulio gausa, kažką − ypatingas palaimintojo Teofiliaus paprastumas ir tikrumas, kažkas džiaugėsi jaunimo draugiškumu ir naujomis pažintimis. Grįžome namo laimingi: ir tie, kurie Jaunimo dienose dalyvavo pirmą kartą, ir tie, kuriems tai jau besikartojanti tikėjimo šventė. Nuoširdžiai dėkojame Anykščių šv. Mato parapijos kunigams, kurie parėmė mūsų tikėjimo ir ieškojimų kelionę.

 Tikybos mokytoja Daiva Kuprionienė

Gegužės 28d. - Renginys, kuris palietė mūsų širdis

Šį sekmadienį po 12 valandos šv. mišių mūsų bažnyčioje buvo prisimintas arkivyskupas Teofilius Matulionis, kuris birželio 25 d. bus paskelbtas palaimintuoju. Aktoriai Saulius Sipaitis, Česlovas Stonys ir operos solistas Pranas Zaremba muzikinėje literatūrinėje kompozicijoje „Tebūnie Tavo valia“ priminė erškėčiuotą Arkivyskupo, kilusio iš Anykščių r. Kudoriškio kaimo, kelią, skaitė eiles, giedojo giesmes, dainavo tremtinių ir partizanų dainas. Ši kompozicija, parengta pagal kun. Prano Gaidos-Gaidamavičiaus knygą „Nemarus mirtingasis: ganytojas, kalinys, kankinys ir laimėtojas“ (Roma, 1981),  skaityta ne vienoje parapijoje, Anykščiuose nuskambėjo jau 70-ąjį kartą.

Pasakoja Č. Stonys:

„Meilės, Atlaidumo, Tikėjimo, Vilties, Šviesos ir Tiesos skleidėjas – toks buvo Arkivyskupas Teofilius Matulionis.

Kankinys. Kalinys ir tremtinys. Caro žandarų persekiotas. Lenino bolševikų kankintas. Sovietinės Lietuvos čekistų nužudytas. Visą gyvenimą laužytas ir niekada nepalūžęs. Nemarus mirtingasis.

Prie Jo karsto 1962 metų rugpjūčio 20-ą dieną buvo pasakyti tokie žodžiai: „Pavergtoji Lietuva neteko amžinąjį atilsį arkivyskupo Matulionio. Tai vienas tų asmenų, kurio kapas neabejotinai telks apie save gyvuosius. Tai Dievo žmogus, kurių taip stokoja dabarties gyvenimas. Anot amerikiečių generolo Bradley: „Mes turime per daug mokslininkų ir per mažai Dievo žmonių. Mes perskrodėme atomo paslaptį, bet atmetėm Kristaus pamokslą nuo kalno.“

Arkivyskupas Teofilius Matulionis visuose gyvenimo bandymuose, kančiose, persekiojimuose kantriai nešė savo kryžių, nuolat kartodamas: „Fiat voluntas Dei – Tebūnie Dievo valia“.

Popiežius Pijus XI pasakė: „Garbė lietuvių tautai, davusiai tokį didvyrį“.

Kaip skaudu būtų, jeigu kada nors išgirstume tokius žodžius: „Apgailėtina ta tauta, kuri užmiršta savo didvyrius“.

Neleiskime, kad taip atsitiktų.“

Gegužės 4d. - Šv. Florijono, ugniagesių globėjo, diena

Vakar 9 val. Šv. Apašt. Evang. Mato bažnyčioje dekanas Petras Baniulis aukojo Šv. Mišias už Utenos apskrities ugniagesius ir visą vadovų bei pagalbininkų kolektyvą.
Dekanas linkėjo Dievo palaimos ir Šv. Florijono globos šioje kilnioje tarnyboje, gelbstint piliečių gyvybes bei jų turtą.


2017.04.15

Ypatingas Didysis Penktadienis

Vakar, Didįjį Penktadienį, paminėjome Viešpaties kančios ir mirties dieną.
Anykščių bažnyčioje turėjome giliai prasmingas Kryžiaus pagerbimo pamaldas, o po jų keliavome mieste Kryžiaus Kelio apmąstymų vedini.
Norisi dėkoti pirmiausiai Dievui už puikų orą, žmonių gausą pamaldose. Taip pat dėkojame šio Kryžiaus Kelio organizatoriams. A. Baranausko ir A. Vienuolio - Žukausko memorialinio muziejaus direktoriui Antanui Verbickui, parapijos bičiuliams-bendradarbiams Rasai, Skaidrei, Astai, Andriui, vargonininkui Rimvydui su geriausiu Lietuvoje choru, skaitovams, garso operatoriui, apšvietėjams- patarnautojams 😀 Arnui, Matui, Ruteniui, Laurynui ir visiems procesijos dalyviams.

Dievui ant Garbės

2017.04.09

Taip šventėme Verbų sekmadienį

Verbų arba Viešpaties Kančios sekmadienis. Tai - graži šventė, per kurią buvo šventinamos verbų šakelės, einama Verbų procesija, skaitoma Viešpaties Kančios istorija vaidmenimis, aišku, buvo iškilmingai švenčiama Šv. Mišių auka su gausiu bendruomenės būriu.

Šis sekmadienis įveda mus į Didžiąją Savaitę, vienintelę metuose, slėpiningą su ypatinga liturgija.


2017.04.04

Pamoka kitaip su ALFA kurso komanda

Bundant gamtai ir artėjant Šv. Velykoms Jono Biliūno gimnazijoje apsilankė Anykščių Šv. Mato parapijos kunigas Nerijus Papirtis. Kartu su ALFA grupės savanoriais jis nuotaikingai pristatė Lietuvos Jaunimo Dienas, kurios vyks šiais metais birželio 23- 25 d. Vilniuje. Priminė garbų kunigą Teofilių Matulionį, kuris tomis dienomis bus paskelbtas palaimintuoju. Rokas pasidalino įspūdžiais iš Pasaulinių Jaunimo Dienų Krokuvoje, kur patyrė bendrystės, savanorystės ir tikėjimo atradimo džiaugsmus. Kunigas Nerijus kvietė jaunimą ne tik vykti į LJD, bet ir įprasminti likusį laiką iki Šv. Velykų - kvietė atlikti išpažintį, dalyvauti Didžiosios savaitės pamaldose: Didįjį Penktadienį kartu su bendruomene eiti Kryžiaus Kelią mieste. Merginos Laura, Monika, Emilija ir Gabrielė nudžiugino giesmėmis, o Urtė sudainavo linksmą dainelę apie fėją, kurią išgirdo jaunimo dienose Alytuje.

Štai tokia graži bendrystė jungia ieškantį jaunimą...

Tikybos mokytoja Daivutė.

 2017.04.04

Svečiuose vysk. Kęstutis Kėvalas

Pirmąjį balandžio šeštadienį Anykščių dekanato Šeimos centro kvietimu mūsų parapiją aplankė garbus svečias – Kauno arkivyskupijos vyskupas Kęstutis Kėvalas. Paprastumu, nuoširdumu, intelektualumu garsėjantis vyskupas, paaukojęs šv. Mišias bažnyčioje, L. ir S. Didžiulių bibliotekos salėje susitiko su nemažu būriu anykštėnų, panorusių išgirsti vyskupo įžvalgas apie šeimą – vartus į gyvenimą ir tikėjimą.

Pasak vyskupo, ši tema jau tapusi aktuali Vakarų valstybėse, nes šeima – prigimtinė vertybė, kurios žmonės ilgisi. Juk tik šeimoje žmogus gali išsiskleisti pilnatviškai. Vyskupas pasakojo, kad vienos mokyklos dvyliktokai sudarė vadinamąjį „vertybinį termometrą“, ir pasirodė, kad „karščiausiame“ taške buvo šeima. Buvo svarbu ir darbas, ir verslas, ir namai, bet šeima – svarbiausia, visų vertybių priekyje.

Vyskupas kvietė pamąstyti ir apie švietimo sistemą – kuris dalykas kalba mokiniams apie šeimos instituciją? Gal šiek tiek biologija, tikyba. O juk jaunas žmogus turėtų įgyti žinių apie santykius, psichologiją, vienas kito pažinimą. Jų negaunant, ieškoma per bandymus, o bandymai ne visada būna sėkmingi. Statistika rodo, kad apie 50 proc. šeimų išsiskiria, nors kiekvienas sutuoktinis eina į santuoką tikėdamasis, kad tai bus meilės lopšys.

O, pasak vyskupo, Dievas mus kviečia į tobulumą per vyro ir moters santykius. Bažnyčia tą santykį sukilnina ir sako, kad tai Sakramentas.

Labai gražiai vyskupas pristatė 10 punktų ir pernykščio popiežiau laiško „Himnas meilei“, kiekvieną paaiškindamas ir pakomentuodamas. Anykštėnai įdėmiai klausėsi įtaigaus svečio kalbėjimo apie tai, kaip reikia priimti kito kitoniškumą, meilę daugiau rodyti darbais, o ne žodžiais, pirmiausia save dovanoti kitam, neliūdėti dėl kito gerovės ir nepavydėti, nesididžiuoti ir nesipuikuoti, sugebėti palaukti, kol kitas atidarys duris į savo širdį...

Susitikimą vyskupas baigė raginimu šeimos gyvenime rasti vietos bendrai maldai, nes jos pagalba vyras ir moteris artėja vienas prie kito, o tada artėja ir prie Dievo.

Už prasmingą Gavėnios popietę dėkojame Šeimos centro vadovei Valdai Žemaitytei bei L. ir S. Didžiulių bibliotekos direktoriui Romui Kutkai.


2017.04.04

BETA kurso užbaigtuvės Kupiškyje

Šeštadienį, balandžio 1 d., BETA kursų klausytojai vyko į Kupiškį švęsti kursų užbaigimo. 

Pradėjome 11val.  šv. Mišiomis Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje, kurias aukojo klebonas Mindaugas Kučinskas.

Iš bažnyčios patraukėme į šalia esančius parapijos namus, kur mūsų laukė šiltas kursų klausytojų kupiškėnų priėmimas.  Susipažinome, pabendravome ir sėdome prie pietų stalo.  Nustebino vyrų domėjimasis kursais – jų Kupiškyje buvo gerokai daugiau, negu pas mus.  Todėl mūsų vairuotojai Daliai nebuvo didelio vargo pakeičiant padangą; gerai, kad ji subliuško jau atvažiavus, parapijos namų kieme.

Pasipildžius anykštėnų gretoms − mūsų buvo jau septyni − prasidėjo pagrindinė programos dalis. Visi susidomėję išklausėme mokymą tema „Dialogas – priemonė dvasingumui augti“.  Temą gvildeno svečias  − Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas Albertas Kasperavičius.  Pasiskirstę į grupeles, kalbėjomės apie mūsų dialogą su Dievu, su artimaisiais, kaimynais, bendradarbiais.  Tai leido mums dar artimiau pažinti šeimininkus kupiškėnus, o jiems – mus.

Pavakariams vėl visi subūrėme prie stalo, kurį šįkart padengėme mes.  Turėjo apie ką pasikalbėti abu klebonai ir mūsų vikaras Nerijus, mūsų BETA kursų vadovas.  Bendrą kalbą rado ir abiejų miestų medikės.

O visą susitikimą baigėme padėkomis.  Mūsų organizatorė Ramutė  šiltais žodžiais dėkojo šeimininkams, svečiui kunigui ir mūsų vadovui vikarui, pridėdama ir po mažą dovanėlę.

O mes dėkingi Ramutei už turiningą ir prasmingą savaitgalį.

BETA kursų dalyvė Bronė.

 

2017.04.04

Prasminga Anykščių Marijos Legiono kelionė į Krekenavą

Šių metų kovo 5-oji − angelo Gabrieliaus apreiškimo Švč. Mergelei Marijai šventė. Marijos Legiono nariai ją vadina Acies. Kasmet ji švenčiama mūsų vyskupijos Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo  į dangų mažojoje bazilikoje. Ten susirenka visų 10-ies Marijos Legiono prezidiumų nariai, maldų pagalbininkai patricijai.

Šiais metais iš Anykščių važiavome 17 žmonių. Iš anksto paruošėme savo megztus, nertus, siuvinėtus, pieštus darbus ar nuotraukas parodėlei. Kiekvienas prezidiumas pasirūpino ir Šv. Mišių atnašomis.

Šventė prasidėjo kaip įprasta: Rožinio malda, po to  penki kunigai ir Jo Ekscelencija vyskupas Jonas Kauneckas aukojo Šv. Mišias. Jis pasakė prasmingą pamokslą. Šv. Mišių pabaigoje atnaujinome įžadus Šv. Marijai.

Po Šv. Mišių buvome pakviesti į parapijos salę. Apžiūrėjome darbų parodėlę, kupiškėnų ansamblis paįvairino šventę muzikavimu, skaitėme savo kūrybos eiles. Krekenavos jaunieji „Želmenėliai“, bažnyčiai talkinanti paauglių grupelė, dalijo šiltą maistą, arbatą ir užkandžius.

Vyskupas pristatė naują visų Panevėžio vyskupijos Marijos Legiono prezidiumų Dvasios vadą kunigą Rimantą Kaunietį.

Padėkos raštais ir dovanėlėmis buvo pagerbti daugiausia darbų nuveikę ilgamečiai Marijos Legiono nariai. Iš mūsų prezidiumo buvo apdovanotos Konstancija Matiukienė ir Elena Vanagienė.

Maldos prie Švč. Marijos paveikslo, įžadų atnaujinimas, šiltas ir prasmingas bendravimas agapėje subūrė maldininkus į draugišką būrį ir suteikė jėgų tarnauti Švč. Marijai maldomis ir apaštalavimo darbais.

Visada laukiame naujų maldininkų. Maldai renkamės kiekvieną trečiadienį 10 val. parapijos namuose. Tel. pasiteiravimui 8-682- 40 714

Marijos Legiono narė Genutė.

2017.03.26

LJD Kryžius Anykščių bažnyčioje

Šių metų kovo 25-26 d.d. Anykščių Šv. Mato bažnyčioje svečiavosi Lietuvos Jaunimo dienų kryžius. Jis keliauja iš vyskupijos į vyskupiją, iš parapijos į parapiją ar bendruomenę, primindamas, kad artėja ypatinga šventė jaunimui (birželio 23-25 d.d.).

Mūsų parapijos jaunimas įprasmino mūsų "svečio" viešnagę Viešpaties kančios kelio apmąstymu bažnyčioje bei Šv. Mišių aukos bendra malda už jaunimą. Alfa kurso merginų giesme, Roko liudijimu bei siužetu iš buvusių Lietuvos Jaunimo dienų su džiugesiu pradėjome svajoti apie laukiančią ypatingą šventę Vilniuje.

Ačiū visiems dalyvavusiems jaunuoliams šiame paminėjime. Ypač prisidėjusiems savo rūpesčiu. Mokytojai Daivutei ;-).


2017.03.19

Sutvirtinimo sakramento egzaminas

Anykščių parapijos jaunuoliai, besiruošiantys Sutvirtinimo sakramentui, įveikė sunkiausią mokymosi etapą - tikėjimo žinių patikrinimą raštu. Po Alfa kurso susitikimų, po kelionės į Baltriškių vienuolyną, po nemigos naktų ;-) mokantis tikėjimo tiesų - štai jau ta diena, kada vienas etapas įveiktas.

Dar laukia Išpažintys, susitikimas su parapijos kunigais pasikalbėjimui ir galiausiai Sutvirtinamųjų šventė birželio pradžioje.

Kuo geriausios kloties Dievo globoje. 


 

Ne viskas buvo taip baisiai, kaip čia atrodo ;-)